Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN HẤN ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN NTC TỪ NGUYỄN VĂN VANG LÊ THỊ YÊN 19- CP106665 CH00165 HUYỆN KÝ 25.10.2018 663 ONT92.8
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0030
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 16:43:57
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường