Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐÌNH THỊ ĐẶNG THỊ NGA NTC TỪ NGUYỄN VĂN VANG LÊ THỊ YÊN 19 BH072256 CH001692 VLAP HUYỆN KÝ 123.7.2011 656 ONT71.8
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0029
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 16:40:29
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0029 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường