Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ VĂN AN NGUYỄN THỊ THU TRANG NTC TỪ VŨ ANH TẤN PHẠM THỊ NA 16 BE588445 CH000445 VLAP HUYỆN KÝ 10.5.2011 348 ONT CLN 141.3
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0028
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 16:38:12
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường