Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LẠI GIA ĐIỆP NTK TỪ VỢ TRẦN THỊ HUẾ 11 BG415298 CH00803 VLAP HUYỆN KÝ 21.7.2011 THỬA GỐC 220 THỬA MỚI TÁCH 621 ONT CLN 495
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0025
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 15:49:08
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường