Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM TUẤN ANH PHẠM THỊ MAI ANH NCN TỪ PHẠM ĐẠI DƯƠNG DƯƠNG THỊ YẾN 13 DG381636 CS01387 SỞ KÝ 01.7.2022 568 ONT 78.2
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0024
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 15:07:41
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:32:14
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường