Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ THỊ HẰNG NTC TỪ BÙI THỊ MÂY 6 DI870819 CS01044 SỞ KÝ 15.02.2023 726 ONT 100
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-230307-0014
Về việc : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền
Ngày nộp: 07/03/2023 13:23:07
Ngày hẹn trả: 17/03/2023 18:31:15
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-230307-0014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường