Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ GÁI
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-220913-0009
Về việc : Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Ngày nộp: 13/09/2022 08:52:45
Ngày hẹn trả: 27/09/2022 16:59:10
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-220913-0009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường