Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN ĐIỀU
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-220907-0022
Về việc : Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Ngày nộp: 07/09/2022 09:30:51
Ngày hẹn trả: 27/09/2022 16:56:24
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-220907-0022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường