Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ ĐỨC HUY
Mã Biên nhận : 000.00.22.H54-220907-0021
Về việc : Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Ngày nộp: 07/09/2022 09:10:13
Ngày hẹn trả: 27/09/2022 16:57:03
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H54-220907-0021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên môi trường