Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.21.H54-220922-0023
Về việc : Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Ngày nộp: 27/09/2022 14:11:07
Ngày hẹn trả: 27/09/2022 16:46:02
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.21.H54-220922-0023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Kế hoạch Tài chính