Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ HUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.21.H54-220623-0017
Về việc : Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày nộp: 23/06/2022 09:53:36
Ngày hẹn trả: 01/07/2022 17:46:22
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.21.H54-220623-0017 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Kế hoạch Tài chính