Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H54-230308-0003
Về việc : Đăng ký biến động cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Tiền Hải tại Thị trấn Tiền Hải - huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Ngày nộp: 08/03/2023 08:47:10
Ngày hẹn trả: 18/03/2023 09:44:19
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.12.H54-230308-0003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công