TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
LÊ VĂN LÂM VŨ THỊ MINH HOA CẤP ĐỔI DO TÁCH THỬA TC CON MỘT PHẦN DT CE395388 CS00329 SỞ KÝ 06.01.2017 15/685/ONTCLN 207 - 000.00.22.H54-230522-0009
Ngày nộp: 22/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
NGUYỄN VĂN VIỆT PHẠM THỊ LUYẾN CẤP ĐỔI GCN DO ĐO ĐẠC ĐIA CHÍNH VÀ GCN CŨ CẤP NĂM 1996 H539311 SỐ 00796 HUYỆN KÝ 20.6.1996 13/443/CLN 150.4 - 000.00.22.H54-230518-0019
Ngày nộp: 18/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
PHẠM THỊ TƯƠI CẤP ĐỔI GCN DO CN BV441166 CH02168 HUYỆN KÝ 20.5.2014 TRANG 4 3.2.2023 15/190/LUC715.5 - 000.00.22.H54-230518-0005
Ngày nộp: 18/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
TRỊNH THỊ NGỌC NCN MỘT PHẦN DT TỪ ĐOÀN VĂN HƯƠNG VŨ THỊ THẮM DI870851 CH01778 HUYỆN KÝ 20.3.2023 20/241/ONT 90.2 - 000.00.22.H54-230517-0036
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
ĐẶNG VĂN LỢI CHU THỊ HẰNG NCN MỘT PHẦN DT TỪ ĐOÀN VĂN HƯƠNG VŨ THỊ THẮM DI870851 CH01778 HUYỆN KÝ 20.3.2023 20/240/ONT 90.5 - 000.00.22.H54-230517-0035
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
NGUYỄN NHƯ KHẮC NGUYỄN THỊ THỦY NCN MỘT PHẦN DT TỪ ĐOÀN VĂN HƯƠNG VŨ THỊ THẮM DI870851 CH01778 HUYỆN KÝ 20.3.2023 20/242/ONT 90.2 - 000.00.22.H54-230517-0033
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
VŨ HỒNG QUANG NHẬN THỪA KẾ BG998894 CH00462 HUYỆN KÝ 18.5.2012 9/LÔ 25/90 - 000.00.22.H54-230517-0032
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
NGUYỄN TRUNG THÀNH LẠI THỊ THƠM CẤP ĐỔI GCN DO ĐO ĐẠC DỊA CHÍNH GCN CŨ CẤP NĂM 1996H880094 SỐ 658QSDD HUYỆN KÝ 02.5.1996 18/174/ODTCLN 138.7 - 000.00.22.H54-230517-0030
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
HÀ NGỌC DOANH TRẦN THỊ KHUYÊN NCN TỪ ĐỖ VĂN CHIỀU PHẠM THỊ NHUNG DI830648 CH06114 HUYỆN KÝ 08.5.2023 46/640/ODT 200 - 000.00.22.H54-230517-0029
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
TRẦN VĂN HUẤN NTC TỪ TRẦN VĂN RUẤN TRẦN THỊ TÂM BT061410 CH829993 HUYỆN KÝ 11.12.2013 22/1050/ONT 205.9 - 000.00.22.H54-230517-0028
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
BÙI ANH HẢI ĐOÀN THỊ HẰNG NCN TỪ PHẠM QUANG HẢI VŨ THỊ BỐN CK699453 CS03525 SỞ KÝ 03.12.2020 27/582ODT 85.5 - 000.00.22.H54-230517-0025
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023
HÀ ĐỨC VỸ NTC TỪ HÀ THỊ THE BG787625 CH02172 VLAP HUYỆN KÝ 01.7.2011 16/174/NTS 376.1 - 000.00.22.H54-230517-0024
Ngày nộp: 17/05/2023 - Ngày có kết quả: 29/05/2023