Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Thủ tục mức độ 2
(thủ tục)
Thủ tục mức độ 3
(thủ tục)
Thủ tục mức độ 4
(thủ tục)
Số lượng hồ sơ tiếp nhận
(hồ sơ)
Số lượng hồ sơ giải quyết
(hồ sơ)
Số lượng hồ sơ trễ hạn
(hồ sơ)
Tỷ lệ giải quyết trước hạn
(hồ sơ)
Tỷ lệ giải quyết trước hạn
(%)
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn
(%)
Tỷ lệ giải quyết quá hạn
(%)
UBND huyện Quỳnh Phụ 8 1 0 16971 17025 596 20 94.7 % 1.8 % 3.5 %
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 11985 11933 NV 71 83.3 % 13 % 3.7 %
Sở Công thương 46 33 34 11302 11121 64 1 67.4 % 32 % 0.6 %
UBND huyện Hưng Hà 1 10 0 10769 10787 NV 2 67.1 % 9.7 % 23.2 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 7781 7856 2322 104 49.2 % 21.2 % 29.6 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 9 0 0 6533 6532 0 0 97.7 % 2.3 % 0 %
UBND TP Thái Bình 229 154 67 6332 6597 NV 14 84 % 15.7 % 0.3 %
UBND huyện Vũ Thư 5 1 2 5788 5505 NV 24 84.3 % 8.9 % 6.8 %
Sở Tư pháp 10 31 59 5771 5883 3 10 99.5 % 0.4 % 0.1 %
UBND huyện Đông Hưng 1 2 1 5168 5032 NV 19 88.5 % 7.9 % 3.6 %
Sở Giao thông Vận tải 62 28 29 5146 5153 20 1 94.5 % 5.1 % 0.4 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 60 29 42 5003 4767 1 12 99 % 1 % 0 %
UBND huyện Thái Thụy 20 12 2 4090 5650 NV 42 93.5 % 6 % 0.5 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 38 25 60 2156 2170 32 6 2.3 % 96.2 % 1.5 %
Sở Y tế 19 63 55 1053 970 0 3 99 % 1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26 37 36 726 752 2 7 79.1 % 20.6 % 0.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 18 12 20 446 442 0 0 23.8 % 76.2 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 43 30 26 445 457 111 17 68.1 % 7.7 % 24.2 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 421 421 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 16 19 16 353 311 19 10 84.2 % 9.6 % 6.2 %
Công an 6 7 0 237 232 4 1 66.4 % 31.9 % 1.7 %
Sở Nội vụ 11 27 28 181 176 16 1 85.8 % 5.1 % 9.1 %
Ban QL khu kinh tế và các Khu CN 8 16 26 138 141 5 4 87.2 % 9.2 % 3.6 %
Sở Tài chính 0 4 2 91 91 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 13 19 78 79 0 0 67.1 % 32.9 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 62 50 76 78 2 1 94.9 % 2.6 % 2.5 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 1 25 11 NV 0 90.9 % 0 % 9.1 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9 32 18 14 14 0 0 85.7 % 14.3 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 6 0 0 3 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Quỳnh Phụ
Thủ tục mức độ 2: 8
Thủ tục mức độ 3: 1
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 16971
Số lượng hồ sơ giải quyết: 17025
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 596
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 94.7%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 1.8%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 3.5%
UBND huyện Tiền Hải
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 11985
Số lượng hồ sơ giải quyết: 11933
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 83.3%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 13%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 3.6%
Sở Công thương
Thủ tục mức độ 2: 46
Thủ tục mức độ 3: 33
Thủ tục mức độ 4: 34
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 11302
Số lượng hồ sơ giải quyết: 11121
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 64
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 67.4%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 32%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0.6%
UBND huyện Hưng Hà
Thủ tục mức độ 2: 1
Thủ tục mức độ 3: 10
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 10769
Số lượng hồ sơ giải quyết: 10787
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 67.1%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 9.7%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 23.1%
UBND huyện Kiến Xương
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 7781
Số lượng hồ sơ giải quyết: 7856
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 2322
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 49.2%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 21.2%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 29.6%
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình
Thủ tục mức độ 2: 9
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 6533
Số lượng hồ sơ giải quyết: 6532
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 97.7%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 2.3%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
UBND TP Thái Bình
Thủ tục mức độ 2: 229
Thủ tục mức độ 3: 154
Thủ tục mức độ 4: 67
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 6332
Số lượng hồ sơ giải quyết: 6597
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 84%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 15.7%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0.3%
UBND huyện Vũ Thư
Thủ tục mức độ 2: 5
Thủ tục mức độ 3: 1
Thủ tục mức độ 4: 2
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 5788
Số lượng hồ sơ giải quyết: 5505
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 84.3%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 8.9%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 6.8%
Sở Tư pháp
Thủ tục mức độ 2: 10
Thủ tục mức độ 3: 31
Thủ tục mức độ 4: 59
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 5771
Số lượng hồ sơ giải quyết: 5883
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 3
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 99.5%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0.4%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0.1%
UBND huyện Đông Hưng
Thủ tục mức độ 2: 1
Thủ tục mức độ 3: 2
Thủ tục mức độ 4: 1
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 5168
Số lượng hồ sơ giải quyết: 5032
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 88.5%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 7.9%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 3.6%
Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục mức độ 2: 62
Thủ tục mức độ 3: 28
Thủ tục mức độ 4: 29
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 5146
Số lượng hồ sơ giải quyết: 5153
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 20
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 94.5%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 5.1%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0.4%
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thủ tục mức độ 2: 60
Thủ tục mức độ 3: 29
Thủ tục mức độ 4: 42
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 5003
Số lượng hồ sơ giải quyết: 4767
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 1
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 99%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 1%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
UBND huyện Thái Thụy
Thủ tục mức độ 2: 20
Thủ tục mức độ 3: 12
Thủ tục mức độ 4: 2
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 4090
Số lượng hồ sơ giải quyết: 5650
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 93.5%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 6%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0.5%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tục mức độ 2: 38
Thủ tục mức độ 3: 25
Thủ tục mức độ 4: 60
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 2156
Số lượng hồ sơ giải quyết: 2170
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 32
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 2.3%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 96.2%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 1.5%
Sở Y tế
Thủ tục mức độ 2: 19
Thủ tục mức độ 3: 63
Thủ tục mức độ 4: 55
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 1053
Số lượng hồ sơ giải quyết: 970
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 99%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 1%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục mức độ 2: 26
Thủ tục mức độ 3: 37
Thủ tục mức độ 4: 36
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 726
Số lượng hồ sơ giải quyết: 752
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 2
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 79.1%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 20.6%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0.3%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục mức độ 2: 18
Thủ tục mức độ 3: 12
Thủ tục mức độ 4: 20
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 446
Số lượng hồ sơ giải quyết: 442
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 23.8%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 76.2%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Tài nguyên Môi Trường
Thủ tục mức độ 2: 43
Thủ tục mức độ 3: 30
Thủ tục mức độ 4: 26
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 445
Số lượng hồ sơ giải quyết: 457
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 111
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 68.1%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 7.7%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 24.3%
Điện lực tỉnh
Thủ tục mức độ 2: 1
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 17
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 421
Số lượng hồ sơ giải quyết: 421
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Xây dựng
Thủ tục mức độ 2: 16
Thủ tục mức độ 3: 19
Thủ tục mức độ 4: 16
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 353
Số lượng hồ sơ giải quyết: 311
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 19
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 84.2%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 9.6%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 6.1%
Công an
Thủ tục mức độ 2: 6
Thủ tục mức độ 3: 7
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 237
Số lượng hồ sơ giải quyết: 232
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 4
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 66.4%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 31.9%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 1.7%
Sở Nội vụ
Thủ tục mức độ 2: 11
Thủ tục mức độ 3: 27
Thủ tục mức độ 4: 28
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 181
Số lượng hồ sơ giải quyết: 176
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 16
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 85.8%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 5.1%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 9.1%
Ban QL khu kinh tế và các Khu CN
Thủ tục mức độ 2: 8
Thủ tục mức độ 3: 16
Thủ tục mức độ 4: 26
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 138
Số lượng hồ sơ giải quyết: 141
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 5
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 87.2%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 9.2%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 3.5%
Sở Tài chính
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 4
Thủ tục mức độ 4: 2
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 91
Số lượng hồ sơ giải quyết: 91
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 13
Thủ tục mức độ 4: 19
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 78
Số lượng hồ sơ giải quyết: 79
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 67.1%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 32.9%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục mức độ 2: 2
Thủ tục mức độ 3: 62
Thủ tục mức độ 4: 50
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 76
Số lượng hồ sơ giải quyết: 78
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 2
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 94.9%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 2.6%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 2.6%
zCơ quan thử nghiệm
Thủ tục mức độ 2: 1
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 1
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 25
Số lượng hồ sơ giải quyết: 11
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 90.9%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 9.1%
Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục mức độ 2: 9
Thủ tục mức độ 3: 32
Thủ tục mức độ 4: 18
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 14
Số lượng hồ sơ giải quyết: 14
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 85.7%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 14.3%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Ngoại Vụ
Thủ tục mức độ 2: 6
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 3
Số lượng hồ sơ giải quyết: 3
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Thanh tra tỉnh
Thủ tục mức độ 2: 3
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Cục Thuế tỉnh
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%