Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Thủ tục mức độ 2
(thủ tục)
Thủ tục mức độ 3
(thủ tục)
Thủ tục mức độ 4
(thủ tục)
Số lượng hồ sơ tiếp nhận
(hồ sơ)
Số lượng hồ sơ giải quyết
(hồ sơ)
Số lượng hồ sơ trễ hạn
(hồ sơ)
Tỷ lệ giải quyết trước hạn
(hồ sơ)
Tỷ lệ giải quyết trước hạn
(%)
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn
(%)
Tỷ lệ giải quyết quá hạn
(%)
UBND huyện Kiến Xương 247 77 2 10721 10252 998 95 79.9 % 10.4 % 9.7 %
UBND huyện Quỳnh Phụ 248 65 0 10269 10234 175 8 96.6 % 1.7 % 1.7 %
UBND huyện Tiền Hải 196 97 0 9321 9306 NV 1 64.8 % 5.8 % 29.4 %
UBND TP Thái Bình 267 36 9 5677 3941 NV 23 48.7 % 9.3 % 42 %
UBND huyện Đông Hưng 218 75 0 4781 4188 NV 8 84.2 % 2.3 % 13.5 %
UBND huyện Vũ Thư 285 37 0 2676 2619 NV 13 76.3 % 2.2 % 21.5 %
UBND huyện Hưng Hà 282 32 1 1874 1878 NV 2 95.6 % 2.3 % 2.1 %
UBND huyện Thái Thụy 218 75 0 1839 1883 NV 3 90.7 % 6.3 % 3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 2 1 343 340 8 0 17.9 % 79.7 % 2.4 %
Sở Công thương 0 9 0 230 243 62 0 39.9 % 34.6 % 25.5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 28 5 201 193 11 3 57 % 37.3 % 5.7 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 27 2 60 62 2 0 93.5 % 3.2 % 3.3 %
Cơ quan Test 0 1 0 41 23 NV 0 56.5 % 8.7 % 34.8 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 27 1 0 27 27 4 0 70.4 % 14.8 % 14.8 %
Sở Tài chính 6 1 0 18 13 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 1 5 0 16 15 4 0 53.3 % 20 % 26.7 %
Sở Giao thông Vận tải 13 3 0 9 2 1 0 50 % 0 % 50 %
Sở Y tế 10 6 45 3 2 1 0 50 % 0 % 50 %
Ban QL khu kinh tế và các Khu CN 5 29 0 2 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 44 22 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 4 1 0 1 26 13 0 46.2 % 3.8 % 50 %
Sở Tư pháp 0 27 1 0 67 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1 4 1 0 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 61 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 13 11 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 8 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Điện lực tỉnh 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Kiến Xương
Thủ tục mức độ 2: 247
Thủ tục mức độ 3: 77
Thủ tục mức độ 4: 2
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 10721
Số lượng hồ sơ giải quyết: 10252
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 998
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 79.9%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 10.4%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 9.7%
UBND huyện Quỳnh Phụ
Thủ tục mức độ 2: 248
Thủ tục mức độ 3: 65
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 10269
Số lượng hồ sơ giải quyết: 10234
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 175
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 96.6%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 1.7%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 1.7%
UBND huyện Tiền Hải
Thủ tục mức độ 2: 196
Thủ tục mức độ 3: 97
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 9321
Số lượng hồ sơ giải quyết: 9306
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 64.8%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 5.8%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 29.3%
UBND TP Thái Bình
Thủ tục mức độ 2: 267
Thủ tục mức độ 3: 36
Thủ tục mức độ 4: 9
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 5677
Số lượng hồ sơ giải quyết: 3941
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 48.7%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 9.3%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 42%
UBND huyện Đông Hưng
Thủ tục mức độ 2: 218
Thủ tục mức độ 3: 75
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 4781
Số lượng hồ sơ giải quyết: 4188
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 84.2%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 2.3%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 13.4%
UBND huyện Vũ Thư
Thủ tục mức độ 2: 285
Thủ tục mức độ 3: 37
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 2676
Số lượng hồ sơ giải quyết: 2619
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 76.3%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 2.2%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 21.5%
UBND huyện Hưng Hà
Thủ tục mức độ 2: 282
Thủ tục mức độ 3: 32
Thủ tục mức độ 4: 1
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 1874
Số lượng hồ sơ giải quyết: 1878
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 95.6%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 2.3%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 2.1%
UBND huyện Thái Thụy
Thủ tục mức độ 2: 218
Thủ tục mức độ 3: 75
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 1839
Số lượng hồ sơ giải quyết: 1883
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 90.7%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 6.3%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 3%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 2
Thủ tục mức độ 4: 1
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 343
Số lượng hồ sơ giải quyết: 340
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 8
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 17.9%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 79.7%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 2.4%
Sở Công thương
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 9
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 230
Số lượng hồ sơ giải quyết: 243
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 62
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 39.9%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 34.6%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 25.5%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục mức độ 2: 11
Thủ tục mức độ 3: 28
Thủ tục mức độ 4: 5
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 201
Số lượng hồ sơ giải quyết: 193
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 11
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 57%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 37.3%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 5.7%
Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 27
Thủ tục mức độ 4: 2
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 60
Số lượng hồ sơ giải quyết: 62
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 2
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 93.5%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 3.2%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 3.2%
Cơ quan Test
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 1
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 41
Số lượng hồ sơ giải quyết: 23
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 56.5%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 8.7%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 34.8%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tục mức độ 2: 27
Thủ tục mức độ 3: 1
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 27
Số lượng hồ sơ giải quyết: 27
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 4
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 70.4%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 14.8%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 14.8%
Sở Tài chính
Thủ tục mức độ 2: 6
Thủ tục mức độ 3: 1
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 18
Số lượng hồ sơ giải quyết: 13
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Tài nguyên Môi Trường
Thủ tục mức độ 2: 1
Thủ tục mức độ 3: 5
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 16
Số lượng hồ sơ giải quyết: 15
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 4
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 53.3%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 20%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 26.7%
Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục mức độ 2: 13
Thủ tục mức độ 3: 3
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 9
Số lượng hồ sơ giải quyết: 2
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 1
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 50%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 50%
Sở Y tế
Thủ tục mức độ 2: 10
Thủ tục mức độ 3: 6
Thủ tục mức độ 4: 45
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 3
Số lượng hồ sơ giải quyết: 2
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 1
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 50%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 50%
Ban QL khu kinh tế và các Khu CN
Thủ tục mức độ 2: 5
Thủ tục mức độ 3: 29
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 2
Số lượng hồ sơ giải quyết: 2
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 44
Thủ tục mức độ 4: 22
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 1
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Xây dựng
Thủ tục mức độ 2: 4
Thủ tục mức độ 3: 1
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 1
Số lượng hồ sơ giải quyết: 26
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 13
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 46.2%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 3.8%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 50%
Sở Tư pháp
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 27
Thủ tục mức độ 4: 1
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 67
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thủ tục mức độ 2: 1
Thủ tục mức độ 3: 4
Thủ tục mức độ 4: 1
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 1
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục mức độ 2: 2
Thủ tục mức độ 3: 61
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Nội vụ
Thủ tục mức độ 2: 13
Thủ tục mức độ 3: 11
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Thanh tra tỉnh
Thủ tục mức độ 2: 8
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Điện lực tỉnh
Thủ tục mức độ 2: 1
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Công an
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Cục Thuế tỉnh
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Sở Ngoại Vụ
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình
Thủ tục mức độ 2: 0
Thủ tục mức độ 3: 0
Thủ tục mức độ 4: 0
Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 0
Số lượng hồ sơ giải quyết: 0
Số lượng hồ sơ trễ hạn: 0
Tỷ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỷ lệ giải quyết quá hạn: 0%