Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 31008 31039 325 31 96.8 % 2.2 % 1 %
Sở Công thương 38 21 33 22049 22046 52 1 78.8 % 20.9 % 0.3 %
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 22006 22231 879 58 90.9 % 5.1 % 4 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 18027 17940 1758 226 71.1 % 19.1 % 9.8 %
Sở Tư pháp 40 28 56 16608 15970 0 93 91.5 % 8.5 % 0 %
UBND huyện Hưng Hà 1 0 0 16305 16436 NV 12 76.1 % 4.3 % 19.6 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 14996 15094 NV 53 97.6 % 1.4 % 1 %
UBND TP Thái Bình 104 80 178 11903 11988 NV 34 90 % 9.2 % 0.8 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 63 11 75 11164 10713 0 1 94.9 % 5.1 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 9352 9342 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 9332 9328 NV 15 95 % 3.1 % 1.9 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 7967 7769 NV 151 76.7 % 9.6 % 13.7 %
Sở Giao thông Vận tải 40 16 68 3568 3896 1 4 93.2 % 6.8 % 0 %
Sở Y tế 3 4 117 2291 2277 0 14 96.1 % 3.9 % 0 %
Sở Xây dựng 8 2 46 1978 1974 4 6 97 % 2.8 % 0.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 8 65 1677 1678 48 7 2 % 95.2 % 2.8 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 24 54 1327 1314 6 5 71.5 % 28 % 0.5 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 19 10 22 1168 1168 0 10 25.7 % 74.3 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 26 2 61 690 703 53 8 88.1 % 4.4 % 7.5 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 552 552 0 0 97.6 % 2.4 % 0 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 5 1 43 349 338 0 1 90.2 % 9.8 % 0 %
Công an 1 3 0 264 279 1 4 65.6 % 34.1 % 0.3 %
Sở Nội vụ 16 0 65 211 210 4 1 92.9 % 5.2 % 1.9 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 34 70 177 175 5 16 76 % 21.1 % 2.9 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 25 132 123 0 3 79.7 % 20.3 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 4 116 116 0 0 100 % 0 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 2 0 1 67 28 NV 0 75 % 0 % 25 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 27 23 53 51 0 2 80.4 % 19.6 % 0 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 31008
Giải quyết: 31039
Trễ hạn: 325
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 33
Tiếp nhận: 22049
Giải quyết: 22046
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 78.8%
Đúng hạn: 20.9%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22006
Giải quyết: 22231
Trễ hạn: 879
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18027
Giải quyết: 17940
Trễ hạn: 1758
Trước hạn: 71.1%
Đúng hạn: 19.1%
Trễ hạn: 9.8%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 16608
Giải quyết: 15970
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16305
Giải quyết: 16436
Trước hạn: 76.1%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 19.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14996
Giải quyết: 15094
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 104
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 178
Tiếp nhận: 11903
Giải quyết: 11988
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 11164
Giải quyết: 10713
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9352
Giải quyết: 9342
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9332
Giải quyết: 9328
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7967
Giải quyết: 7769
Trước hạn: 76.7%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 13.7%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 3568
Giải quyết: 3896
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 117
Tiếp nhận: 2291
Giải quyết: 2277
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận: 1978
Giải quyết: 1974
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 1677
Giải quyết: 1678
Trễ hạn: 48
Trước hạn: 2%
Đúng hạn: 95.2%
Trễ hạn: 2.8%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 1327
Giải quyết: 1314
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 71.5%
Đúng hạn: 28%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 1168
Giải quyết: 1168
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 25.7%
Đúng hạn: 74.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 690
Giải quyết: 703
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 7.5%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 552
Giải quyết: 552
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 349
Giải quyết: 338
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 9.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 264
Giải quyết: 279
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 65.6%
Đúng hạn: 34.1%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 211
Giải quyết: 210
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 177
Giải quyết: 175
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 76%
Đúng hạn: 21.1%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 132
Giải quyết: 123
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 79.7%
Đúng hạn: 20.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 116
Giải quyết: 116
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 67
Giải quyết: 28
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 25%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 53
Giải quyết: 51
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 80.4%
Đúng hạn: 19.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%