Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 21516 21607 266 12 96.4 % 2.3 % 1.3 %
Sở Công thương 38 21 33 15240 15259 1 1 78.1 % 21.9 % 0 %
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 13962 14413 NV 17 87.4 % 7 % 5.6 %
UBND huyện Hưng Hà 1 0 0 12722 12888 NV 6 70.4 % 5.1 % 24.5 %
Sở Tư pháp 40 28 56 10408 9878 0 61 92.3 % 7.7 % 0 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 9904 9626 1501 140 51.2 % 33.2 % 15.6 %
UBND TP Thái Bình 110 82 176 8355 8432 NV 26 90 % 9.1 % 0.9 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 7337 7551 NV 36 97 % 1.7 % 1.3 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 28 11 76 6676 5910 0 0 97.3 % 2.7 % 0 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 6579 6631 NV 8 94 % 3.7 % 2.3 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 6330 6314 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 5542 5588 NV 39 76.3 % 8.5 % 15.2 %
Sở Giao thông Vận tải 41 17 61 2851 3164 1 1 93.5 % 6.5 % 0 %
Sở Y tế 3 4 117 1410 1354 2 10 95.5 % 4.4 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 8 65 1199 1206 32 6 1.4 % 95.9 % 2.7 %
Sở Xây dựng 16 3 37 971 963 3 1 95.3 % 4.4 % 0.3 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 24 54 891 909 4 1 72.4 % 27.2 % 0.4 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 19 10 22 802 796 0 6 21 % 79 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 26 2 61 450 482 51 3 84.4 % 5 % 10.6 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 407 407 0 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Công an 1 3 0 264 275 5 4 66.2 % 32 % 1.8 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 5 1 43 213 207 0 1 93.2 % 6.8 % 0 %
Sở Nội vụ 15 0 66 170 171 1 0 94.7 % 4.7 % 0.6 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 34 70 110 109 4 12 69.7 % 26.6 % 3.7 %
Sở Tài chính 0 2 4 107 107 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 24 70 71 0 1 69 % 31 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 1 33 17 NV 0 76.5 % 0 % 23.5 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9 27 23 28 25 1 2 68 % 28 % 4 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21516
Giải quyết: 21607
Trễ hạn: 266
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 33
Tiếp nhận: 15240
Giải quyết: 15259
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 78.1%
Đúng hạn: 21.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13962
Giải quyết: 14413
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 5.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12722
Giải quyết: 12888
Trước hạn: 70.4%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 24.5%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 10408
Giải quyết: 9878
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9904
Giải quyết: 9626
Trễ hạn: 1501
Trước hạn: 51.2%
Đúng hạn: 33.2%
Trễ hạn: 15.6%
Mức độ 2: 110
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 176
Tiếp nhận: 8355
Giải quyết: 8432
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7337
Giải quyết: 7551
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 76
Tiếp nhận: 6676
Giải quyết: 5910
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6579
Giải quyết: 6631
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6330
Giải quyết: 6314
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5542
Giải quyết: 5588
Trước hạn: 76.3%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 15.2%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 2851
Giải quyết: 3164
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 117
Tiếp nhận: 1410
Giải quyết: 1354
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 1199
Giải quyết: 1206
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 1.4%
Đúng hạn: 95.9%
Trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 971
Giải quyết: 963
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 891
Giải quyết: 909
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 72.4%
Đúng hạn: 27.2%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 802
Giải quyết: 796
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 21%
Đúng hạn: 79%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 450
Giải quyết: 482
Trễ hạn: 51
Trước hạn: 84.4%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 10.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 407
Giải quyết: 407
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 264
Giải quyết: 275
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 66.2%
Đúng hạn: 32%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 213
Giải quyết: 207
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 170
Giải quyết: 171
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 110
Giải quyết: 109
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 69.7%
Đúng hạn: 26.6%
Trễ hạn: 3.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 107
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 70
Giải quyết: 71
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 69%
Đúng hạn: 31%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 33
Giải quyết: 17
Trước hạn: 76.5%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 23.5%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 68%
Đúng hạn: 28%
Trễ hạn: 4%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%