Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Dịch vụ công
(thủ tục)
Một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 6384 6552 24 44 96.2 % 3.5 % 0.3 %
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 5822 5724 212 8 93.7 % 2.6 % 3.7 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 4947 5300 NV 1 99 % 0.8 % 0.2 %
Sở Tư pháp 37 29 58 4773 3782 0 46 61.2 % 38.8 % 0 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 4624 4767 154 25 94.8 % 2 % 3.2 %
Sở Công thương 13 73 4 4609 4878 0 0 90.5 % 9.5 % 0 %
UBND huyện Hưng Hà 1 2 0 2773 4100 NV 120 68.9 % 0.9 % 30.2 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 37 10 78 2068 2363 0 0 98.5 % 1.5 % 0 %
UBND TP Thái Bình 116 81 174 2029 2077 NV 7 95.4 % 4.4 % 0.2 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 1811 1811 0 0 98.5 % 1.5 % 0 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 1520 1442 NV 5 95 % 3 % 2 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 835 1143 NV 13 60.3 % 2.8 % 36.9 %
Sở Y tế 3 4 117 436 501 0 8 98 % 2 % 0 %
Sở Xây dựng 8 2 46 295 256 0 0 96.1 % 3.9 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 8 65 269 281 13 1 2.5 % 92.9 % 4.6 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 19 10 22 220 216 0 0 33.3 % 66.7 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 24 54 199 185 0 0 62.7 % 37.3 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 24 2 63 182 187 5 2 93 % 4.3 % 2.7 %
Sở Nội vụ 16 0 65 117 123 0 1 96.7 % 3.3 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 40 16 68 113 114 0 0 63.2 % 36.8 % 0 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 5 1 43 97 92 0 0 83.7 % 16.3 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 34 70 38 36 0 2 88.9 % 11.1 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 25 32 33 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 4 9 8 0 0 100 % 0 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 2 0 1 8 9 NV 0 11.1 % 0 % 88.9 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 7 7 0 0 85.7 % 14.3 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 27 23 4 4 0 0 75 % 25 % 0 %
Công an 1 3 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6384
Giải quyết: 6552
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5822
Giải quyết: 5724
Trễ hạn: 212
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 3.7%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4947
Giải quyết: 5300
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.2%
Dịch vụ công: 37
Một phần (trực tuyến): 29
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 4773
Giải quyết: 3782
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 61.2%
Đúng hạn: 38.8%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4624
Giải quyết: 4767
Trễ hạn: 154
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 3.2%
Dịch vụ công: 13
Một phần (trực tuyến): 73
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 4609
Giải quyết: 4878
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.5%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2773
Giải quyết: 4100
Trước hạn: 68.9%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 30.2%
Dịch vụ công: 37
Một phần (trực tuyến): 10
Toàn trình: 78
Tiếp nhận: 2068
Giải quyết: 2363
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 116
Một phần (trực tuyến): 81
Toàn trình: 174
Tiếp nhận: 2029
Giải quyết: 2077
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0.2%
Dịch vụ công: 8
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1811
Giải quyết: 1811
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1520
Giải quyết: 1442
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 2%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 835
Giải quyết: 1143
Trước hạn: 60.3%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 36.9%
Dịch vụ công: 3
Một phần (trực tuyến): 4
Toàn trình: 117
Tiếp nhận: 436
Giải quyết: 501
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 8
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 46
Tiếp nhận: 295
Giải quyết: 256
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 41
Một phần (trực tuyến): 8
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 269
Giải quyết: 281
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 2.5%
Đúng hạn: 92.9%
Trễ hạn: 4.6%
Dịch vụ công: 19
Một phần (trực tuyến): 10
Toàn trình: 22
Tiếp nhận: 220
Giải quyết: 216
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 33.3%
Đúng hạn: 66.7%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 21
Một phần (trực tuyến): 24
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 199
Giải quyết: 185
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 62.7%
Đúng hạn: 37.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 24
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 63
Tiếp nhận: 182
Giải quyết: 187
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 93%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 2.7%
Dịch vụ công: 16
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 117
Giải quyết: 123
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 40
Một phần (trực tuyến): 16
Toàn trình: 68
Tiếp nhận: 113
Giải quyết: 114
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 63.2%
Đúng hạn: 36.8%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 5
Một phần (trực tuyến): 1
Toàn trình: 43
Tiếp nhận: 97
Giải quyết: 92
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.7%
Đúng hạn: 16.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 23
Một phần (trực tuyến): 34
Toàn trình: 70
Tiếp nhận: 38
Giải quyết: 36
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.9%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 9
Toàn trình: 25
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 9
Trước hạn: 11.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 88.9%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần (trực tuyến): 27
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 3
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 3
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%