Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Dịch vụ công
(thủ tục)
Một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 13539 13864 38 217 97.2 % 2.5 % 0.3 %
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 11670 11697 230 21 95.4 % 2.7 % 1.9 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 11628 11633 NV 20 99.1 % 0.8 % 0.1 %
Sở Công thương 0 87 4 9564 9692 0 7 91.8 % 8.2 % 0 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 9179 8835 194 58 95.4 % 2.4 % 2.2 %
Sở Tư pháp 17 49 58 8963 8605 0 72 55.1 % 44.9 % 0 %
UBND huyện Hưng Hà 1 2 0 5607 6716 NV 148 78.7 % 2.2 % 19.1 %
UBND TP Thái Bình 104 87 180 4494 4490 NV 24 93.5 % 6.3 % 0.2 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 4192 4194 NV 16 96.7 % 2.3 % 1 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 35 10 74 3841 4220 0 2 99 % 1 % 0 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 3464 3684 NV 65 82.5 % 3.8 % 13.7 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 3375 3375 0 0 98.7 % 1.3 % 0 %
Sở Y tế 3 4 117 996 1026 0 8 97.4 % 2.6 % 0 %
Sở Xây dựng 0 50 6 545 484 0 1 96.3 % 3.7 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 19 10 22 405 396 0 2 20.7 % 79.3 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 24 2 63 392 340 5 8 95.9 % 2.6 % 1.5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 24 56 383 376 1 0 62.2 % 37.5 % 0.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 8 65 286 301 17 2 4.7 % 89.7 % 5.6 %
Sở Giao thông Vận tải 42 16 68 236 235 0 1 63 % 37 % 0 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 5 1 43 225 227 0 0 88.1 % 11.9 % 0 %
Sở Nội vụ 16 0 65 130 136 1 1 94.1 % 5.1 % 0.8 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 34 70 82 83 0 2 91.6 % 8.4 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 27 23 49 44 0 2 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 25 45 46 0 0 100 % 0 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 3 19 11 NV 0 18.2 % 0 % 81.8 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 17 17 0 0 76.5 % 23.5 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 4 11 12 0 0 100 % 0 % 0 %
Công an 8 3 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13539
Giải quyết: 13864
Trễ hạn: 38
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11670
Giải quyết: 11697
Trễ hạn: 230
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 1.9%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11628
Giải quyết: 11633
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 87
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 9564
Giải quyết: 9692
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9179
Giải quyết: 8835
Trễ hạn: 194
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 2.2%
Dịch vụ công: 17
Một phần (trực tuyến): 49
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 8963
Giải quyết: 8605
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 55.1%
Đúng hạn: 44.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5607
Giải quyết: 6716
Trước hạn: 78.7%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 19.1%
Dịch vụ công: 104
Một phần (trực tuyến): 87
Toàn trình: 180
Tiếp nhận: 4494
Giải quyết: 4490
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0.2%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4192
Giải quyết: 4194
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 1%
Dịch vụ công: 35
Một phần (trực tuyến): 10
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 3841
Giải quyết: 4220
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3464
Giải quyết: 3684
Trước hạn: 82.5%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 13.7%
Dịch vụ công: 8
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3375
Giải quyết: 3375
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 3
Một phần (trực tuyến): 4
Toàn trình: 117
Tiếp nhận: 996
Giải quyết: 1026
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 50
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 545
Giải quyết: 484
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 19
Một phần (trực tuyến): 10
Toàn trình: 22
Tiếp nhận: 405
Giải quyết: 396
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 20.7%
Đúng hạn: 79.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 24
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 63
Tiếp nhận: 392
Giải quyết: 340
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 1.5%
Dịch vụ công: 19
Một phần (trực tuyến): 24
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 383
Giải quyết: 376
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 62.2%
Đúng hạn: 37.5%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 41
Một phần (trực tuyến): 8
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 286
Giải quyết: 301
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 4.7%
Đúng hạn: 89.7%
Trễ hạn: 5.6%
Dịch vụ công: 42
Một phần (trực tuyến): 16
Toàn trình: 68
Tiếp nhận: 236
Giải quyết: 235
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 63%
Đúng hạn: 37%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 5
Một phần (trực tuyến): 1
Toàn trình: 43
Tiếp nhận: 225
Giải quyết: 227
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 16
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 130
Giải quyết: 136
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0.8%
Dịch vụ công: 23
Một phần (trực tuyến): 34
Toàn trình: 70
Tiếp nhận: 82
Giải quyết: 83
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần (trực tuyến): 27
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 49
Giải quyết: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 9
Toàn trình: 25
Tiếp nhận: 45
Giải quyết: 46
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 3
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 11
Trước hạn: 18.2%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 81.8%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 76.5%
Đúng hạn: 23.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 8
Một phần (trực tuyến): 3
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 3
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%