Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nội vụ
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 191
Trước hạn: 0.52%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 99.48%
Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài chính kế toán
Số hồ sơ xử lý: 25
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%