Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nội vụ
Số hồ sơ xử lý: 195
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 193
Trước hạn: 1.03%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 98.97%
Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài chính kế toán
Số hồ sơ xử lý: 64
Đúng & trước hạn: 64
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.63%
Đúng hạn: 9.38%
Trễ hạn: -0.01%
Trung Tâm Y Tế huyện Thái Thụy
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%