STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.34.26.H54-230210-0001 10/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH MINH NGỌC
2 000.00.26.H54-230205-0001 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
3 000.00.26.H54-230221-0003 22/02/2023 24/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ HỒNG QUÂN
4 000.00.26.H54-230105-0002 05/01/2023 13/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 38 ngày.
PHẠM VĂN TIẾN
5 000.00.26.H54-230105-0001 05/01/2023 13/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 38 ngày.
LƯƠNG THANH HÒA
6 000.00.26.H54-230201-0005 01/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN NGỌC KHIẾU-HÀ HỮU NGHỊ
7 000.00.26.H54-230201-0006 01/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ THỊ HẢI YẾN-DOÃN VĂN DŨNG
8 000.00.26.H54-230201-0010 01/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN QUANG SỰ-TRẦN HỒNG SƠN
9 000.00.26.H54-230201-0013 01/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ DUY SƠN-ĐỖ VĂN BẢO
10 000.00.26.H54-230201-0014 01/02/2023 15/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI THỊ TÝ-NGUYỄN NGỌC ĐẠI
11 000.00.26.H54-221101-0009 01/11/2022 13/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 42 ngày.
ĐÀO QUANG THƯỢNG
12 000.00.26.H54-221101-0032 01/11/2022 13/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 42 ngày.
TRỊNH THỊ LÀNH
13 000.00.26.H54-221101-0033 01/11/2022 06/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 47 ngày.
ĐỖ VĂN HOÀN
14 000.00.26.H54-221101-0040 01/11/2022 13/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 42 ngày.
BÙI THỊ THẮM
15 000.00.26.H54-221201-0009 01/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
ĐỖ THỊ MÙI
16 000.00.26.H54-221201-0011 01/12/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
LÊ VĂN TƯỞNG-LÊ NGỌC TIN
17 000.00.26.H54-221201-0014 01/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ THỊ TUYẾN
18 000.00.26.H54-221201-0026 01/12/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
TRẦN VĂN CHUNG-NGUYỄN ĐỨC TÀI
19 000.00.26.H54-221201-0031 01/12/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
LẠI NGỌC KIÊN
20 000.00.26.H54-230202-0002 02/02/2023 16/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM NGỌC THỤ-NGUYỄN ANH TUẤN
21 000.00.26.H54-230202-0004 02/02/2023 16/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM BÁ NGỌC-PHẠM THỊ TRANG
22 000.00.26.H54-230202-0005 02/02/2023 16/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
BÙI THỊ VÂN-PHẠM THỊ TRẦM
23 000.00.26.H54-230202-0006 02/02/2023 13/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ HỒNG THUẤN
24 000.00.26.H54-220602-0030 02/06/2022 08/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 127 ngày.
NGUYỄN KIM TẼO
25 000.00.26.H54-221102-0006 02/11/2022 14/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LƯU VĂN LUẬN
26 000.00.26.H54-221102-0008 02/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
ĐỖ VĂN HÙNG
27 000.00.26.H54-221102-0010 02/11/2022 14/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÝ CÔNG MIÊN
28 000.00.26.H54-221102-0014 02/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG
29 000.00.26.H54-221102-0015 02/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
ĐỖ QUANG HIỀN
30 000.00.26.H54-221102-0022 02/11/2022 14/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
TRẦN KIM TUYÊN
31 000.00.26.H54-221102-0023 02/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
ĐẶNG NGỌC HÒA
32 000.00.26.H54-221102-0035 02/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
TRẦN QUỐC UY
33 000.00.26.H54-221102-0036 02/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
MAI THỊ LIÊN
34 000.00.26.H54-221202-0003 02/12/2022 13/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
ĐỖ MINH PHƯỢNG
35 000.00.26.H54-221202-0009 02/12/2022 16/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
TRẦN VĂN CÔNG-PHẠM VĂN THỊNH
36 000.00.26.H54-221202-0012 02/12/2022 16/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
TRỊNH VIỆT HÀ-TRỊNH VĂN KHỞI
37 000.00.26.H54-230103-0001 03/01/2023 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VIỆT DŨNG - NGUYỄN SỸ MAO
38 000.00.26.H54-230103-0004 03/01/2023 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN TRUNG HIẾU - NGUYỄN TRƯỜNG DUY
39 000.00.26.H54-230203-0005 03/02/2023 14/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ THĂNG
40 000.00.26.H54-221103-0006 03/11/2022 08/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN XUÂN THÊ
41 000.00.26.H54-221103-0010 03/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
BÙI MẠNH TRỊ
42 000.00.26.H54-221103-0012 03/11/2022 08/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 45 ngày.
LÊ THÀNH ĐẠT
43 000.00.26.H54-221103-0015 03/11/2022 08/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN THỊ QUẮN
44 000.00.26.H54-221103-0016 03/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
BÙI VĂN THƯỞNG
45 000.00.26.H54-230104-0001 04/01/2023 18/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ NGỌC ỨNG - LÊ VĂN HƯNG
46 000.00.26.H54-230104-0002 04/01/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH VĂN NHẬN
47 000.00.26.H54-230104-0003 04/01/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÒA
48 000.00.26.H54-230104-0006 04/01/2023 18/01/2023 06/03/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
49 000.00.26.H54-230104-0007 04/01/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ DUNG
50 000.00.26.H54-230104-0008 04/01/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO THỊ HOA
51 000.00.26.H54-221104-0005 04/11/2022 16/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
BÙI VĂN TRUY
52 000.00.26.H54-221104-0008 04/11/2022 16/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
VŨ NGỌC SƠN
53 000.00.26.H54-221104-0009 04/11/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
ĐINH VĂN TÀI - NGUYỄN THỊ VĂNG
54 000.00.26.H54-221104-0014 04/11/2022 16/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
PHẠM VĂN ĐÀN
55 000.00.26.H54-230105-0007 05/01/2023 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN NGỌC KHUYÊN-NGUYỄN VIỆT ĐỨC
56 000.00.26.H54-230105-0008 05/01/2023 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHẠM VĂN TUÂN-TRẦN THỊ LAN
57 000.00.26.H54-230105-0011 05/01/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN TÂN
58 000.00.26.H54-230105-0012 05/01/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ XIẾM
59 000.00.26.H54-230105-0013 05/01/2023 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN TRUNG HIẾU-NGUYỄN MẠNH DINH
60 000.00.26.H54-230105-0014 05/01/2023 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN ĐÌNH TRỌNG-TRẦN THỊ THÚY
61 000.00.26.H54-230105-0015 05/01/2023 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN ĐÌNH TRỌNG-TRẦN QUỐC TRÂN
62 000.00.26.H54-221205-0001 05/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM MINH THỨC
63 000.00.26.H54-221205-0002 05/12/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỆ-VŨ ĐỨC CHÍNH
64 000.00.26.H54-221205-0003 05/12/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI-HOÀNG THẾ VƯỢNG
65 000.00.26.H54-221205-0012 05/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ THU
66 000.00.26.H54-221205-0027 05/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN THỊ LUÂN
67 000.00.26.H54-221205-0030 05/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN VĂN TOÀN
68 000.00.26.H54-221205-0035 05/12/2022 09/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
TRẦN THỊ MƠ-NGUYỄN ĐÌNH LƯỠNG
69 000.00.26.H54-221205-0036 05/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM TIẾN QUỲNH
70 000.00.26.H54-230106-0001 06/01/2023 27/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN PHÚ GIANG-HOÀNG TRỌNG TÙNG
71 000.00.26.H54-230106-0008 06/01/2023 27/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HOÀNG THỊ NUÔI - ĐỒNG XUÂN CƯỜNG
72 000.00.26.H54-230106-0010 06/01/2023 27/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
VŨ THỊ DUNG - NGUYỄN VĂN DUYẾN
73 000.00.26.H54-230106-0011 06/01/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LẠI VĂN LIN
74 000.00.26.H54-230206-0002 06/02/2023 20/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI VĂN TUẤN-LÊ VĂN TƯỞNG
75 000.00.26.H54-230206-0004 06/02/2023 20/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN XUYÊN-TRẦN VĂN SÙNG
76 000.00.26.H54-220506-0040 06/05/2022 15/08/2022 06/03/2023
Trễ hạn 144 ngày.
TRẦN VĂN MÙI
77 000.00.26.H54-221206-0001 06/12/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
BÙI QUỐC TUẤN-NGUYỄN ĐỨC CHÌNH
78 000.00.26.H54-221206-0003 06/12/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHẠM QUANG ĐẠT-PHẠM VĂN KIỀU
79 000.00.26.H54-221206-0005 06/12/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
VŨ THỊ MAI-TRẦN VĂN THÀNH
80 000.00.26.H54-221206-0006 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
PHẠM ĐỨC TUYÊN
81 000.00.26.H54-221206-0008 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LƯU THỊ BÉ
82 000.00.26.H54-221206-0009 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN VĂN DŨNG
83 000.00.26.H54-221206-0018 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
VŨ THÀNH TRUNG, VŨ VĂN NHĨ
84 000.00.26.H54-221206-0019 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
VŨ THỊ AN
85 000.00.26.H54-221206-0020 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
BÙI CÔNG NINH, MẬN, TUẤT 02
86 000.00.26.H54-221206-0021 06/12/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
TRẦN VĂN CHUNG- HOÀNG THỊ HỒNG
87 000.00.26.H54-221206-0022 06/12/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
LÊ VĂN DUẨN-HOÀNG THỊ HỒNG
88 000.00.26.H54-221206-0023 06/12/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM TIẾN QUỲNH-NGUYỄN VĂN TÒNG
89 000.00.26.H54-221206-0024 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LÂM HỒNG SƠN
90 000.00.26.H54-221206-0025 06/12/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN LUÂN-NGUYỄN TRUNG HIẾU
91 000.00.26.H54-221206-0028 06/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
VŨ HỒNG CHƯƠNG
92 000.00.26.H54-221206-0030 06/12/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
LẠI ĐĂNG HẬU-LẠI ĐĂNG NAM
93 000.00.26.H54-221206-0031 06/12/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
TRẦN VĂN BIÊN-NGUYỄN THỊ HIÊN
94 000.00.26.H54-221206-0032 06/12/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
VŨ THỊ AN
95 000.00.26.H54-221206-0033 06/12/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TƯỞNG VĂN KHA-TƯỞNG VĂN KHÁNH
96 000.00.26.H54-221107-0002 07/11/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
ĐỖ NGỌC QUANG
97 000.00.26.H54-221107-0004 07/11/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGÔ THỊ LAN
98 000.00.26.H54-221107-0008 07/11/2022 12/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 43 ngày.
TỐNG VĂN TOẢN-TỐNG VĂN TÂN
99 000.00.26.H54-221207-0005 07/12/2022 18/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LẠI THỊ THÁI
100 000.00.26.H54-230208-0006 08/02/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN QUANG THẢO ANH
101 000.00.26.H54-221108-0017 08/11/2022 13/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 42 ngày.
LẠI VĂN PHƯỢNG- LẠI VĂN QUYẾT
102 000.00.26.H54-221208-0001 08/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ THỊ HẰNG-BÙI VĂN HIẾU
103 000.00.26.H54-221208-0005 08/12/2022 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHẠM THỊ HƯƠNG
104 000.00.26.H54-221208-0008 08/12/2022 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN VĂN TIỆP
105 000.00.26.H54-221208-0009 08/12/2022 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHAN ĐỨC HẬU
106 000.00.26.H54-221208-0012 08/12/2022 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LẠI VĂN THUẬN
107 000.00.26.H54-221208-0013 08/12/2022 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
BÙI VĂN THỰC
108 000.00.26.H54-221208-0014 08/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
ĐỖ VĂN HÙNG-PHẠM THỊ THUẦN
109 000.00.26.H54-221208-0015 08/12/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
PHẠM TRUNG HIẾU
110 000.00.26.H54-230109-0008 09/01/2023 18/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN VĂN BÁCH
111 000.00.26.H54-230109-0009 09/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ VĂN CHẤT-ĐỖ VĂN THOẠI
112 000.00.26.H54-230209-0002 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI MẠNH CƯỜNG-KHIẾU MẠNH CƯỜNG
113 000.00.26.H54-230209-0005 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN TÁM-BÙI HỒNG QUANG
114 000.00.26.H54-230209-0008 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN HÒA- ĐẠI DIỆN DỰ ÁN MAXPOST
115 000.00.26.H54-230209-0011 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỒNG TIẾN DŨNG-ĐỒNG QUỐC DUY
116 000.00.26.H54-230209-0012 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN MINH THANH-TRẦN ĐỨC SUỐT
117 000.00.26.H54-230209-0013 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN CÔNG THẮNG-TRẦN ĐỨC SUỐT
118 000.00.26.H54-220809-0056 09/08/2022 22/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 117 ngày.
TRẦN THỊ HIỀN
119 000.00.26.H54-221109-0003 09/11/2022 21/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
ĐÀO NGỌC NHƯNG
120 000.00.26.H54-221109-0007 09/11/2022 21/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN BÍNH
121 000.00.26.H54-221109-0010 09/11/2022 23/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 56 ngày.
NGÔ VĂN QUẢNG-NGUYỄN QUANG TRUNG
122 000.00.26.H54-221209-0001 09/12/2022 27/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM KHẮC HUẤN
123 000.00.26.H54-221209-0002 09/12/2022 13/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
PHẠM THỊ TUẤT-PHẠM THỊ MƠ
124 000.00.26.H54-221209-0003 09/12/2022 27/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
ĐẶNG THỊ NHÀN
125 000.00.26.H54-221209-0005 09/12/2022 13/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN KHƠI-PHẠM THỊ QUYẾN
126 000.00.26.H54-230110-0002 10/01/2023 28/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN XUẤT
127 000.00.26.H54-230110-0003 10/01/2023 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM VĂN BIÊN-ĐÀO NHƯ TƯỜNG
128 000.00.26.H54-230110-0004 10/01/2023 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN TƯỞNG
129 000.00.26.H54-230110-0005 10/01/2023 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐỒNG XUÂN CƯỜNG
130 000.00.26.H54-230110-0006 10/01/2023 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ NGỌC TÒNG-TRẦN VĂN HIẾU
131 000.00.26.H54-230210-0004 10/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC SANH-NGUYỄN THẾ VÕ
132 000.00.26.H54-230210-0006 10/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG THỊ TỴ-NGUYỄN VĂN TOAN
133 000.00.26.H54-220810-0004 10/08/2022 23/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 116 ngày.
HOÀNG TỐ LINH (LẠI VĂN LIỆU NỘP THAY)
134 000.00.26.H54-220810-0016 10/08/2022 23/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 116 ngày.
BÙI DUY PHẤT
135 000.00.26.H54-220810-0019 10/08/2022 23/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 116 ngày.
NGUYỄN VĂN BA
136 000.00.26.H54-220810-0020 10/08/2022 23/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 116 ngày.
ĐỖ TRỌNG DƯỠNG
137 000.00.26.H54-221110-0001 10/11/2022 22/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
138 000.00.26.H54-221110-0002 10/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
TRẦN XUÂN TƯỜNG
139 000.00.26.H54-221110-0003 10/11/2022 24/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 55 ngày.
NGUYỄN ĐẮC RỰC- NGUYỄN ĐẮC CẢNH
140 000.00.26.H54-221110-0004 10/11/2022 24/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 55 ngày.
TRẦN THỊ NHUNG-TRẦN XUÂN BA
141 000.00.26.H54-221110-0005 10/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
BÙI VĂN HÒA-BÙI CÔNG HUÂN
142 000.00.26.H54-221110-0006 10/11/2022 21/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 58 ngày.
ĐỖ VĂN HOAN
143 000.00.26.H54-221110-0007 10/11/2022 24/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 55 ngày.
VŨ MINH ĐỨC-PHẠM HUY HOÀN
144 000.00.26.H54-221110-0008 10/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
PHẠM VĂN TIỀN-ĐẶNG THỊ LAN
145 000.00.26.H54-221110-0009 10/11/2022 22/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 35 ngày.
BÙI QUANG TÚ
146 000.00.26.H54-221110-0012 10/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
MAI THỊ MÙI-BÙI ĐỨC HƯNG
147 000.00.26.H54-221110-0018 10/11/2022 24/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 55 ngày.
NGÔ VĂN QUẢNG-NGÔ VĂN DŨNG
148 000.00.26.H54-221110-0028 10/11/2022 24/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 55 ngày.
PHẠM TIẾN QUỲNH - NGUYỄN THỊ HƯƠNG
149 000.00.26.H54-221110-0029 10/11/2022 22/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 35 ngày.
MAI VĂN THUẤN
150 000.00.26.H54-230111-0006 11/01/2023 01/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN KHANG
151 000.00.26.H54-230111-0008 11/01/2023 01/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN NGỮ
152 000.00.26.H54-230111-0009 11/01/2023 01/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM THỊ THÂN-NGUYỄN TIẾN AN
153 000.00.26.H54-221111-0001 11/11/2022 23/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
PHẠM VĂN ĐỊNH
154 000.00.26.H54-221111-0004 11/11/2022 16/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
ĐOÀN VĂN ĐƯỚC-ĐOÀN HẢI LÂM
155 000.00.26.H54-221111-0014 11/11/2022 25/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 54 ngày.
TRẦN VĂN THÀNH
156 000.00.26.H54-221111-0024 11/11/2022 23/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
PHẠM THỊ SỬU
157 000.00.26.H54-221111-0025 11/11/2022 23/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
TRỊNH THỊ PHỤ
158 000.00.26.H54-221111-0026 11/11/2022 16/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
LÊ VĂN TRƯỞNG
159 000.00.26.H54-230112-0001 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ TRỌNG CỰ-NGUYỄN VĂN THỈNH
160 000.00.26.H54-230112-0002 12/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỌ TẠP
161 000.00.26.H54-230112-0004 12/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG
162 000.00.26.H54-230112-0007 12/01/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ XUÂN TẠO-BÙI THỊ MẬN
163 000.00.26.H54-230112-0008 12/01/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ NỤ
164 000.00.26.H54-230112-0012 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN TIẾN DŨNG-HOÀNG THỊ XUYÊN
165 000.00.26.H54-230112-0013 12/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN VUI
166 000.00.26.H54-230112-0016 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ RIỀM-NGUYỄN THỊ OANH
167 000.00.26.H54-220812-0022 12/08/2022 27/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 114 ngày.
TRỊNH QUỐC VIỆT
168 000.00.26.H54-220812-0026 12/08/2022 27/09/2022 06/03/2023
Trễ hạn 114 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
169 000.00.26.H54-221212-0010 12/12/2022 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ HUY HÙNG
170 000.00.26.H54-221212-0014 12/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LẠI THỊ CHINH-LẠI THANH TOÀN
171 000.00.26.H54-221212-0015 12/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM THỊ MÂY-LÊ HỒNG AN
172 000.00.26.H54-221212-0016 12/12/2022 21/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤT
173 000.00.26.H54-221212-0017 12/12/2022 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ ĐỨC VỴ
174 000.00.26.H54-221212-0018 12/12/2022 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN QUỐC VIỆT
175 000.00.26.H54-221212-0021 12/12/2022 21/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
TRẦN VĂN BÁCH
176 000.00.26.H54-221212-0022 12/12/2022 26/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
TRẦN VĂN HAI-NGUYỄN VĂN HUYNH
177 000.00.26.H54-221212-0023 12/12/2022 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN TUẤN TRUNG
178 000.00.26.H54-221212-0024 12/12/2022 26/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
ĐÀO QUANG THƯỢNG-TRẦN ĐÌNH KIỆM
179 000.00.26.H54-221212-0025 12/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN XUÂN THIỀM
180 000.00.26.H54-221212-0026 12/12/2022 26/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
PHẠM THỊ THỦY-PHẠM HỮU THỌ
181 000.00.26.H54-230113-0001 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ LIÊN - BÙI DUY NHI
182 000.00.26.H54-230113-0003 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ MÙI-TRẦN XUÂN HIỆU
183 000.00.26.H54-230113-0004 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ DUY THỂ- PHẠM MINH UẨN
184 000.00.26.H54-230113-0005 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VĂN TUÂN-NGUYỄN VĂN YÊM
185 000.00.26.H54-230113-0006 13/01/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ THỊ MINH LÝ- TÔ XUÂN TUYẾN
186 000.00.26.H54-230113-0007 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TRUNG KIÊN-PHẠM VĂN TUÂN
187 000.00.26.H54-230113-0011 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯƠNG-TRẦN ĐÔNG DUY
188 000.00.26.H54-221213-0001 13/12/2022 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN NGỌC MAI
189 000.00.26.H54-221213-0002 13/12/2022 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HÀ HUY KIỆM
190 000.00.26.H54-221213-0004 13/12/2022 17/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
BÙI VĂN THẾ-BÙI TRỌNG THỂ
191 000.00.26.H54-221213-0005 13/12/2022 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN QUANG HẢI
192 000.00.26.H54-221213-0007 13/12/2022 18/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐÀO THỊ THẮM
193 000.00.26.H54-221213-0009 13/12/2022 01/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN CẢNH
194 000.00.26.H54-221114-0001 14/11/2022 26/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
ĐỖ THỊ MINH
195 000.00.26.H54-221114-0002 14/11/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN NGỌC THỦY-HOÀNG NGỌC ANH
196 000.00.26.H54-221114-0008 14/11/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
PHẠM THỊ THỤC
197 000.00.26.H54-221114-0009 14/11/2022 19/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
VŨ THỊ LAN ANH-NGUYỄN VĂN DŨNG
198 000.00.26.H54-221114-0019 14/11/2022 26/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN VĂN DƯ
199 000.00.26.H54-221114-0022 14/11/2022 28/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 53 ngày.
TRẦN VĂN CÔNG-PHẠM HUY XIÊM
200 000.00.26.H54-221114-0023 14/11/2022 28/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 53 ngày.
HOÀNG TỐ LINH-PHẠM THÀNH NAM
201 000.00.26.H54-221114-0024 14/11/2022 28/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 53 ngày.
PHẠM THỊ KIM
202 000.00.26.H54-221114-0025 14/11/2022 28/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 53 ngày.
PHẠM TIẾN QUỲNH-PHAN MINH TÂN
203 000.00.26.H54-221214-0001 14/12/2022 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHAN NHẬT HUẬN
204 000.00.26.H54-221214-0004 14/12/2022 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ HUY HÙNG
205 000.00.26.H54-221214-0005 14/12/2022 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐẶNG XUÂN NGỌC-VŨ DUY SƠN
206 000.00.26.H54-221214-0009 14/12/2022 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN OANH
207 000.00.26.H54-221214-0010 14/12/2022 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ NGỌC THÔNG
208 000.00.26.H54-221214-0011 14/12/2022 28/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
PHẠM HẢI DƯƠNG
209 000.00.26.H54-221115-0006 15/11/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐÔNG
210 000.00.26.H54-221115-0010 15/11/2022 27/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 32 ngày.
TRẦN THỊ LƯƠNG
211 000.00.26.H54-221115-0016 15/11/2022 29/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
BFUI VĂN TIẾN
212 000.00.26.H54-221115-0018 15/11/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
TRẦN VĂN KIỂM
213 000.00.26.H54-221115-0021 15/11/2022 29/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
NGUYỄN THẾ ANH-NGUYỄN NGỌC THUẦN
214 000.00.26.H54-221115-0024 15/11/2022 27/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐÀO
215 000.00.26.H54-221115-0026 15/11/2022 27/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 32 ngày.
PHẠM THỊ TUẤT
216 000.00.26.H54-221215-0006 15/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐINH TRỌNG HƯNG-VŨ HỮU ĐOÀN
217 000.00.26.H54-221215-0007 15/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
LÊ XUÂN THỰC
218 000.00.26.H54-221215-0008 15/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN THỊ THU-ĐỖ VĂN THẮNG
219 000.00.26.H54-221215-0009 15/12/2022 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG
220 000.00.26.H54-221215-0010 15/12/2022 27/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TƯỞNG VĂN CHUNG-VŨ TRỌNG TIẾN
221 000.00.26.H54-221215-0011 15/12/2022 27/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM VĂN LỰ-BÙI VĂN THỊNH
222 000.00.26.H54-221215-0015 15/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG-TRẦN XUÂN CƯỜNG
223 000.00.26.H54-221116-0002 16/11/2022 28/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
LÂM VĂN TOAN
224 000.00.26.H54-221116-0005 16/11/2022 30/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGÔ QUANG TIẾN-VŨ TRỌNG HUÂN
225 000.00.26.H54-221116-0010 16/11/2022 28/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
ĐỖ XUÂN BÌNH
226 000.00.26.H54-221116-0011 16/11/2022 28/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
LẠI ĐỨC THUẤN
227 000.00.26.H54-221116-0012 16/11/2022 30/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
ĐOÀN MINH ĐỨC-PHẠM QUANG TRUNG
228 000.00.26.H54-221116-0013 16/11/2022 21/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
PHẠM QUỐC DOANH-PHẠM QUỲNH DƯƠNG
229 000.00.26.H54-221116-0014 16/11/2022 28/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
PHẠM QUỐC DOANH
230 000.00.26.H54-221216-0001 16/12/2022 06/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI HUY TƯỞNG
231 000.00.26.H54-221216-0004 16/12/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN THỊ QUÝ-PHẠM VĂN HƯỞNG
232 000.00.26.H54-221216-0005 16/12/2022 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THANH TÙNG-VŨ THẾ SONG
233 000.00.26.H54-221216-0006 16/12/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG-DOÃN THỊ ÂN
234 000.00.26.H54-221216-0008 16/12/2022 06/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN DẪN
235 000.00.26.H54-221216-0009 16/12/2022 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ DUY THÁI-NHÂM THỊ NHÀN
236 000.00.26.H54-221216-0010 16/12/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
BÙI THỊ NGA-LÊ DUY THIÊM
237 000.00.26.H54-221216-0011 16/12/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGHIÊM XUÂN THÁI-NGUYỄN XUÂN CHIẾN
238 000.00.26.H54-221216-0012 16/12/2022 06/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO THỊ RẬU
239 000.00.26.H54-230117-0001 17/01/2023 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU NGỌC ĐÍNH-TRẦN THỊ HÒA
240 000.00.26.H54-230117-0005 17/01/2023 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC DƯ-NGUYỄN THỊ YẾN
241 000.00.26.H54-221117-0002 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
VŨ VĂN VÂN
242 000.00.26.H54-221117-0003 17/11/2022 01/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
NGÔ QUANG TIẾN-PHẠM VĂN TUÂN
243 000.00.26.H54-221117-0009 17/11/2022 01/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
VŨ VĂN THIÊM
244 000.00.26.H54-221117-0010 17/11/2022 28/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 53 ngày.
MAI THỊ THIẾT
245 000.00.26.H54-221117-0011 17/11/2022 22/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 35 ngày.
BÙI VĂN NHÂM-BÙI QUANG LUYẾN
246 000.00.26.H54-221117-0016 17/11/2022 01/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
NGUYỄN XUÂN KHA- ĐỖ NGỌC CHẤT
247 000.00.26.H54-221117-0017 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐỖ DUY PHIÊN
248 000.00.26.H54-221117-0019 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
TRẦN THỊ HẰNG
249 000.00.26.H54-221117-0020 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYÊN
250 000.00.26.H54-221117-0023 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
VŨ XUÂN LÁU
251 000.00.26.H54-221018-0037 18/10/2022 29/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
BÙI THỊ NGOAN, BÙI VĂN ÍCH
252 000.00.26.H54-221018-0038 18/10/2022 29/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
TRẦN XUÂN THIỆP
253 000.00.26.H54-221118-0001 18/11/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
VŨ TRƯỜNG AN-ĐÀO THỊ NGA
254 000.00.26.H54-221118-0002 18/11/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
TRẦN ĐÌNH ĐÀ-NGUYỄN MINH HUYẾN
255 000.00.26.H54-221118-0011 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGỌ VĂN TRUNG
256 000.00.26.H54-221118-0037 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
ĐỖ THỊ NA
257 000.00.26.H54-221118-0039 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
ĐINH VĂN KẾ
258 000.00.26.H54-221219-0002 19/12/2022 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM XUÂN VÕ
259 000.00.26.H54-221219-0006 19/12/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM VĂN NGỌC-TRẦN GIANG ĐÔNG
260 000.00.26.H54-221219-0007 19/12/2022 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM THỊ THÂU-PHẠM VĂN ĐIỆP
261 000.00.26.H54-221219-0009 19/12/2022 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
MAI VĂN THU-MAI THẾ TIẾN
262 000.00.26.H54-221219-0010 19/12/2022 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH
263 000.00.26.H54-221219-0011 19/12/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN VĂN BỒN-TRẦN VĂN KIÊN
264 000.00.26.H54-221219-0012 19/12/2022 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ THỊ NANG
265 000.00.26.H54-221020-0002 20/10/2022 01/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
TRẦN VĂN PHƯƠNG
266 000.00.26.H54-221020-0019 20/10/2022 01/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
CAO THỊ THÊU
267 000.00.26.H54-221020-0021 20/10/2022 01/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
CAO THỊ TÂM
268 000.00.26.H54-221020-0022 20/10/2022 01/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 50 ngày.
BÙI VĂN TRÍCH
269 000.00.26.H54-221220-0002 20/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
TỐNG SỸ NGỌC
270 000.00.26.H54-221220-0003 20/12/2022 04/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
TRỊNH QUANG SƠN-VŨ VĂN LƯƠNG
271 000.00.26.H54-221220-0004 20/12/2022 04/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
ĐỖ TRỌNG HẬU
272 000.00.26.H54-221220-0005 20/12/2022 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN QUANG
273 000.00.26.H54-221220-0006 20/12/2022 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN THANH
274 000.00.26.H54-221220-0007 20/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
LÊ QUANG MINH
275 000.00.26.H54-221220-0008 20/12/2022 04/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
TRẦN VĂN BIÊN-TRẦN BÁ ĐÀM
276 000.00.26.H54-221220-0010 20/12/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
VŨ VĂN LƯỢNG
277 000.00.26.H54-221220-0019 20/12/2022 04/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN THỊ NGHIÊM-NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG
278 000.00.26.H54-221021-0005 21/10/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
PHAN THỊ HẺO
279 000.00.26.H54-221021-0007 21/10/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
PHẠM DUY MÙI
280 000.00.26.H54-221021-0008 21/10/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
ĐỖ VĂN CÔNG
281 000.00.26.H54-221021-0011 21/10/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
BÙI THỊ BẨY
282 000.00.26.H54-221021-0022 21/10/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
NGUYỄN THÀNH THAO
283 000.00.26.H54-221021-0027 21/10/2022 02/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 49 ngày.
PHẠM THỊ LAN
284 000.00.26.H54-221121-0009 21/11/2022 26/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
ĐỖ TRỌNG VỊNH-TRẦN HỮU VINH
285 000.00.26.H54-221121-0010 21/11/2022 05/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
TRỊNH THỊ THẮNG,XƯỞNG,HƯNG-TRẦN VĂN TOÀN
286 000.00.26.H54-221121-0015 21/11/2022 02/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
HOÀNG QUỐC ỦY
287 000.00.26.H54-221121-0017 21/11/2022 26/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
LÊ HỒNG PHONG-TRẦN TRUNG LONG
288 000.00.26.H54-221121-0018 21/11/2022 05/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
PHẠM VĂN THUẬN-PHẠM QUANG ĐÀM
289 000.00.26.H54-221121-0019 21/11/2022 02/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
TRẦN VĂN HIỂN
290 000.00.26.H54-221121-0020 21/11/2022 05/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
VŨ DUY DŨNG-TRẦN NGỌC HÀ
291 000.00.26.H54-221121-0021 21/11/2022 05/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
ĐỒNG VĂN DƯỠNG-ĐỒNG NHƯ TUẤN
292 000.00.26.H54-221221-0001 21/12/2022 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THANH PHƠN - LÊ VĂN THỨC
293 000.00.26.H54-221221-0002 21/12/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯƠNG - NGUYỄN SỸ TÁM
294 000.00.26.H54-221221-0006 21/12/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN VIỆT DŨNG - NGUYỄN THANH TÙNG
295 000.00.26.H54-221122-0007 22/11/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
VŨ NHẠC
296 000.00.26.H54-221122-0014 22/11/2022 06/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN THÀNH ĐÔ-TRẦN VĂN ĐÔNG
297 000.00.26.H54-221122-0015 22/11/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM BIỂU
298 000.00.26.H54-221122-0023 22/11/2022 06/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 47 ngày.
PHẠM THẾ CƯƠNG-PHẠM NGỌC HUY
299 000.00.26.H54-221123-0001 23/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
PHẠM THẾ ANH
300 000.00.26.H54-221123-0003 23/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
TRỊNH VIẾT NHUỆ- TRỊNH VIỆT HÀ
301 000.00.26.H54-221123-0006 23/11/2022 04/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
PHẠM VĂN SÁNG
302 000.00.26.H54-221123-0008 23/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
LÊ QUANG HIỆP
303 000.00.26.H54-221123-0009 23/11/2022 28/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN VĂN TY-NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
304 000.00.26.H54-221123-0011 23/11/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
PHẠM THỊ HỒNG HUÊ-PHẠM VĂN HỒNG
305 000.00.26.H54-221223-0008 23/12/2022 06/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
306 000.00.26.H54-221024-0001 24/10/2022 28/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 53 ngày.
LÊ VIỆT HÙNG
307 000.00.26.H54-221024-0002 24/10/2022 05/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN THỊ NHUNG
308 000.00.26.H54-221024-0025 24/10/2022 28/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 53 ngày.
ĐẶNG XUÂN QUYỀN
309 000.00.26.H54-221124-0017 24/11/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
ĐỖ VĂN CỬU
310 000.00.26.H54-221124-0040 24/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
PHẠM THỊ TÝ-PHẠM NGỌC THON
311 000.00.26.H54-221124-0041 24/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
PHẠM THỊ MÂN-LƯƠNG NGỌC QUANG
312 000.00.26.H54-221124-0043 24/11/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
ĐỖ THỊ THEN
313 000.00.26.H54-221124-0058 24/11/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN VĂN XUYỀN
314 000.00.26.H54-221124-0059 24/11/2022 08/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 45 ngày.
VŨ DUY LƯU-ĐỖ THANH XUÂN
315 000.00.26.H54-221124-0060 24/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐỒNG VĂN THỰ-ĐỒNG THỊ MAI
316 000.00.26.H54-221124-0061 24/11/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN VĂN BÁU
317 000.00.26.H54-221025-0001 25/10/2022 06/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 47 ngày.
TRẦN VĂN SỰ
318 000.00.26.H54-221025-0002 25/10/2022 29/11/2022 09/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
NGUYỄN THỊ TỚI
319 000.00.26.H54-221025-0008 25/10/2022 06/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 47 ngày.
LẠI QUANG TUYẾN
320 000.00.26.H54-221125-0001 25/11/2022 06/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
PHẠM ĐÌNH CHI
321 000.00.26.H54-221125-0003 25/11/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN DUY TƠN - NGUYỄN XUÂN BẢNG
322 000.00.26.H54-221125-0004 25/11/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
PHẠM NGỌC TĨNH - VŨ VĂN SÁNG
323 000.00.26.H54-221125-0006 25/11/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
PHẠM ĐÌNH BẮC - NGÔ VĂN THỪA
324 000.00.26.H54-221125-0007 25/11/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
PHẠM DUY LỄ - PHẠM NGỌC TUYẾN
325 000.00.26.H54-221026-0022 26/10/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
HOÀNG TRỌNG ƠN
326 000.00.26.H54-221026-0024 26/10/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
TRẦN QUỐC UY
327 000.00.26.H54-221026-0033 26/10/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN TƯỜNG TẠN
328 000.00.26.H54-221026-0034 26/10/2022 07/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 46 ngày.
BÙI VĂN ĐẠT
329 000.00.26.H54-221226-0003 26/12/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN VĂN BIÊN-TRẦN BÁ ĐÀM
330 000.00.26.H54-221226-0005 26/12/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
HÀ QUANG THÁI-NGUYỄN ĐỨC TUỆ
331 000.00.26.H54-221227-0002 27/12/2022 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN TẠO-ĐỖ VĂN NHÂN
332 000.00.26.H54-221227-0004 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN VĂN BIÊN-NGUYỄN VĂN SANH
333 000.00.26.H54-221227-0008 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
HÀ VĂN THÀNH-HÀ MẠNH ĐÍNH
334 000.00.26.H54-221227-0010 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
PHAN ĐỨC VIỆT-PHAN VĂN NAM
335 000.00.26.H54-221227-0012 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
PHẠM THỊ DUYÊN-LẠI NGỌC XUÂN
336 000.00.26.H54-221227-0013 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐẶNG THỊ MỸ-PHẠM ĐỨC HIỆP
337 000.00.26.H54-221227-0015 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐẶNG XUÂN TUYẾN-MAI THỊ NGA
338 000.00.26.H54-221227-0018 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐẶNG XUÂN TIẾN-HOÀNG VĂN LĨNH
339 000.00.26.H54-221227-0019 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN VĂN THÔNG-TRẦN VĂN SỬ
340 000.00.26.H54-221227-0021 27/12/2022 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU HỒNG THÁI
341 000.00.26.H54-221227-0022 27/12/2022 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN HÀ-LÊ TIỀN GIANG
342 000.00.26.H54-221227-0023 27/12/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN VĂN BIÊN-ĐÀM XUÂN THĂNG
343 000.00.26.H54-221227-0030 27/12/2022 06/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN ĐỖ LAN HƯƠNG
344 000.00.26.H54-221028-0007 28/10/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
NGÔ KIM THOA
345 000.00.26.H54-221028-0009 28/10/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
ĐỖ NGỌC THIẾT
346 000.00.26.H54-221028-0011 28/10/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUẨN
347 000.00.26.H54-221028-0020 28/10/2022 09/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 44 ngày.
LÊ VĂN THÀNH
348 000.00.26.H54-221128-0001 28/11/2022 02/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
LÊ VĂN PHƯƠNG-LÊ VĂN TRƯỜNG
349 000.00.26.H54-221128-0003 28/11/2022 12/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH
350 000.00.26.H54-221128-0004 28/11/2022 02/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
LẠI VĂN KÝ-LẠI THỊ HẰNG
351 000.00.26.H54-221128-0009 28/11/2022 02/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
MAI THẾ LỰC-MAI THẾ VŨ
352 000.00.26.H54-221128-0010 28/11/2022 09/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
TRẦN XUÂN NẪM
353 000.00.26.H54-221228-0004 28/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
TRẦN VĂN ĐÔN-TRẦN VĂN ĐÔNG
354 000.00.26.H54-221228-0005 28/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN NHƯ ĐOÀN-LƯƠNG VĂN THINH
355 000.00.26.H54-221228-0007 28/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHINH-PHẠM TRUNG HIẾU
356 000.00.26.H54-221228-0009 28/12/2022 12/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM-NGUYỄN VĂN DIỆN
357 000.00.26.H54-221129-0003 29/11/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
VŨ THỊ HÒA
358 000.00.26.H54-221129-0011 29/11/2022 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHẠM THỊ NHU
359 000.00.26.H54-221129-0018 29/11/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM VĂN HƯƠNG-PHẠM THỊ MỸ
360 000.00.26.H54-221129-0024 29/11/2022 13/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 42 ngày.
ĐỖ DUY PHIÊN-NGUYỄN VĂN HẠO
361 000.00.26.H54-221229-0001 29/12/2022 13/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
PHẠM THẾ XƯNG-PHẠM VĂN KHỞI
362 000.00.26.H54-221229-0005 29/12/2022 13/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
PHẠM TIẾN QUỲNH-PHẠM VĂN HÙNG
363 000.00.26.H54-221229-0007 29/12/2022 13/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
HOÀNG TRỌNG HÙNG-HOÀNG THỊ THÁI
364 000.00.26.H54-221229-0011 29/12/2022 13/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN VĂN THỊNH-PHẠM NGỌC VINH
365 000.00.26.H54-230130-0006 30/01/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HỢI
366 000.00.26.H54-221130-0007 30/11/2022 04/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
PHẠM CÔNG OÁNH-PHẠM THẾ DOANH
367 000.00.26.H54-221130-0008 30/11/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN THỊ MÙI
368 000.00.26.H54-221130-0012 30/11/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN ĐỨC HINH
369 000.00.26.H54-221130-0013 30/11/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN NGỌC ÁNH
370 000.00.26.H54-221130-0020 30/11/2022 11/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN THỊ DIỆU
371 000.00.26.H54-221230-0003 30/12/2022 16/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH SÙNG-HOÀNG VĂN CHIẾN
372 000.00.26.H54-221031-0011 31/10/2022 05/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
TRẦN ANH TUẤN
373 000.00.26.H54-221031-0016 31/10/2022 12/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 43 ngày.
BÙI CÔNG TIẾN
374 000.00.26.H54-221103-0001 03/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
MAI HUY MAO
375 000.00.26.H54-221103-0002 03/11/2022 15/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
VŨ THỊ TUYẾN
376 000.00.26.H54-221103-0017 03/11/2022 15/12/2022 19/01/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN VĂN HỨU
377 000.00.26.H54-230104-0004 04/01/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHÙNG QUỐC KHÁNG - ỦY QUYỀN PHẠM THỊ HỒNG
378 000.00.26.H54-221005-0022 05/10/2022 27/01/2023 13/03/2023
Trễ hạn 31 ngày.
ĐẶNG VĂN TRUNG
379 000.00.26.H54-230106-0012 06/01/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÔNG
380 000.00.26.H54-221108-0006 08/11/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
TRẦN TIẾN DŨNG
381 000.00.26.H54-221110-0030 10/11/2022 22/12/2022 16/01/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN VĂN HUẤN - ỦY QUYỀN NGUYỄN THỊ BĂNG
382 000.00.26.H54-230111-0012 11/01/2023 01/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI ĐỨC TRỌNG
383 000.00.26.H54-230111-0013 11/01/2023 01/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI ĐỨC TRỌNG
384 000.00.26.H54-221111-0003 11/11/2022 23/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
PHẠM TRỌNG CHẤN
385 000.00.26.H54-221213-0003 13/12/2022 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN XUÂN LOAN
386 000.00.26.H54-221115-0019 15/11/2022 27/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 32 ngày.
ĐOÀN TẤT THIÊM
387 000.00.26.H54-221115-0020 15/11/2022 20/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
VŨ THỊ TUYẾN
388 000.00.26.H54-221215-0012 15/12/2022 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ NGỌC SƠN
389 000.00.26.H54-201016-0008 16/10/2020 09/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
PHAN VĂN THUỘC
390 000.00.26.H54-201016-0012 16/10/2020 09/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ VĂN ĐẶC
391 000.00.26.H54-221116-0001 16/11/2022 28/12/2022 16/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM VĂN BÁ
392 000.00.26.H54-221116-0003 16/11/2022 28/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
HOÀNG CÔNG KHANH
393 000.00.26.H54-221216-0003 16/12/2022 06/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THẾ PHÚC
394 000.00.26.H54-221216-0007 16/12/2022 06/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ XUÂN NAM
395 000.00.26.H54-221117-0006 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
PHẠM ĐĂNG HIỆP
396 000.00.26.H54-221117-0008 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
LÊ THỊ BÌNH
397 000.00.26.H54-221117-0013 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGÔ DUY TRÂM
398 000.00.26.H54-221117-0018 17/11/2022 29/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐỖ NGỌC BÌNH
399 000.00.26.H54-221118-0008 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
ĐỖ THỊ LAN
400 000.00.26.H54-221118-0012 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
DOÃN TRƯỜNG THI
401 000.00.26.H54-221118-0032 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN TIẾN MẠNH
402 000.00.26.H54-221118-0040 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN THỊ LỤA
403 000.00.26.H54-221118-0041 18/11/2022 30/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 29 ngày.
ĐẶNG ĐỨC THỌ
404 000.00.26.H54-220119-0021 19/01/2022 15/11/2022 19/01/2023
Trễ hạn 47 ngày.
ĐỖ NHƯ NGHỊ
405 000.00.26.H54-211019-0005 19/10/2021 19/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN XUÂN BỆ
406 000.00.26.H54-221219-0004 19/12/2022 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ DUYÊN
407 000.00.26.H54-221219-0005 19/12/2022 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO
408 000.00.26.H54-221220-0001 20/12/2022 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KHUYÊN
409 000.00.26.H54-221121-0005 21/11/2022 02/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN THỊ DUYÊN
410 000.00.26.H54-221121-0012 21/11/2022 02/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
BÙI VĂN DƯƠNG
411 000.00.26.H54-221121-0014 21/11/2022 02/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
LÊ THỊ BÌNH
412 000.00.26.H54-221122-0010 22/11/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
ĐẶNG XUÂN BIỂN
413 000.00.26.H54-221122-0021 22/11/2022 03/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM TIẾN QUỲNH
414 000.00.26.H54-221122-0026 22/11/2022 03/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM VĂN HÀ
415 000.00.26.H54-210623-0015 23/06/2021 09/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN XUÂN CỘNG
416 000.00.26.H54-221123-0007 23/11/2022 04/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
TRẦN THỊ SEN
417 000.00.26.H54-210324-0019 24/03/2021 07/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI VĂN THUẬN - ỦY QUYỀN LÊ VĂN YÊN
418 000.00.26.H54-221024-0042 24/10/2022 05/12/2022 09/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
TẠ ĐÌNH CHÍNH
419 000.00.26.H54-221124-0057 24/11/2022 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ NUÔI
420 000.00.26.H54-210928-0044 28/09/2021 30/12/2022 22/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN DUNG
421 000.00.26.H54-210929-0010 29/09/2021 03/01/2023 22/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ HOÀI THANH
422 000.00.26.H54-221130-0003 30/11/2022 11/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG XUÂN NHÃ