STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.27.19.H54-230306-0001 06/03/2023 07/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN NAM
2 000.27.19.H54-210920-0001 21/09/2021 22/09/2021 02/03/2023
Trễ hạn 375 ngày.
TRẦN KHÁNH CHI
3 000.27.19.H54-210825-0001 25/08/2021 26/08/2021 02/03/2023
Trễ hạn 393 ngày.
ĐỖ VĂN LUYỆN