CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 341 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội
2 Trường hợp 1: Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm Đất đai
3 Trường hợp 1: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư Đất đai
4 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Giao thông vận tải
5 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ Người có công Người có công
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
7 Thủ tục 18: Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Văn phòng đăng ký
8 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông Xây dựng
9 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Xây dựng
10 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội
11 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực
12 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
13 Trường hợp 1: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư Đất đai
14 Thành lập nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo
15 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông Giao thông vận tải