CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 174 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.005435.000.00.00.H54 Mua hóa đơn lẻ Tài chính Kế toán
32 2.001958.000.00.00.H54 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tài chính Kế toán
33 2.002120.000.00.00.H54 Đăng ký khi hợp tác xã tách Tài chính Kế toán
34 2.002122.000.00.00.H54 Đăng ký khi hợp tác xã chia Tài chính Kế toán
35 2.002123.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính Kế toán
36 2.000547.000.00.00.H54 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp
37 2.000843.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp
38 1.000933.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa thông tin
39 1.004648.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa thông tin
40 2.001931.000.00.00.H54 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa thông tin
41 2.000346.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Nội vụ (cấp xã)
42 1.010736.000.00.00.H54 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Tài nguyên môi trường (cấp xã)
43 1.000954.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa thông tin (cấp xã)
44 2.000402.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
45 2.000992.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp