CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 86 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 3.000182.000.00.00.H54 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
77 2.001023.000.00.00.H54 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp (cấp xã)
78 2.000522.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
79 2.000513.000.00.00.H54 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
80 1.000893.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp
81 2.001261.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh tế Hạ tầng
82 2.000497.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
83 1.003141.000.00.00.H54 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Kinh tế Hạ tầng
84 BAOTROXAHOI_28 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
85 2.001621.000.00.00.H54 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Nông nghiệp (cấp xã)
86 1.004979.000.00.00.H54 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính Kế toán