CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001255.000.00.00.H54 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp (cấp xã)
17 2.001406.000.00.00.H54 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp (cấp xã)
18 2.001449.000.00.00.H54 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tư pháp (cấp xã)
19 2.001457.000.00.00.H54 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Tư pháp (cấp xã)
20 2.000794.000.00.00.H54 Công nhận Câu lạc bộ Thể thao cơ sở Văn hóa thông tin (cấp xã)
21 1.001180.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
22 2.000414.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
23 1.001612.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
24 1.005280.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hợp tác xã Tài chính Kế toán
25 1.005435.000.00.00.H54 Mua hóa đơn lẻ Tài chính Kế toán
26 2.000547.000.00.00.H54 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp
27 2.000843.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp
28 1.000933.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa thông tin
29 1.004648.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa thông tin
30 2.001931.000.00.00.H54 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa thông tin