CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 84 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.000893.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp
77 2.000497.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
78 2.002105.000.00.00.H54 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động thương binh & xã hội
79 2.000513.000.00.00.H54 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
80 1.003141.000.00.00.H54 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Kinh tế Hạ tầng
81 2.000298.000.00.00.H54 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lao động thương binh & xã hội
82 1.004979.000.00.00.H54 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính Kế toán
83 2.000950.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Tư pháp (cấp xã)
84 2.000552.000.00.00.H54. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Y tế