CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 184 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 2.001786.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin
92 1.009994.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Kinh tế Hạ tầng
93 1.009995.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Kinh tế Hạ tầng
94 1.001776.000.00.00.H54 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lao động thương binh & xã hội
95 1.010938.000.00.00.H54 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Lao động thương binh & xã hội
96 2.002162.000.00.00.H54 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Nông nghiệp (cấp xã)
97 1.001028.000.00.00.H54 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Nội vụ (cấp xã)
98 1.001055.000.00.00.H54 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ (cấp xã)
99 1.001085.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Nội vụ (cấp xã)
100 1.001156.000.00.00.H54 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ (cấp xã)
101 1.001167.000.00.00.H54 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ (cấp xã)
102 2.000509.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ (cấp xã)
103 1.008902.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Văn hóa thông tin (cấp xã)
104 1.003930.000.00.00.H54. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông vận tải (cấp xã)
105 1.005040.000.00.00.H54. Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa địa phương Giao thông vận tải (cấp xã)