CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 184 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001035.000.00.00.H54. Chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp (cấp xã)
17 2.001255.000.00.00.H54 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp (cấp xã)
18 2.001406.000.00.00.H54 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp (cấp xã)
19 2.001449.000.00.00.H54 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tư pháp (cấp xã)
20 2.001457.000.00.00.H54 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tư pháp (cấp xã)
21 2.000794.000.00.00.H54 Công nhận Câu lạc bộ Thể thao cơ sở Văn hóa thông tin (cấp xã)
22 1.001180.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
23 2.000414.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; Nội vụ
24 1.005435.000.00.00.H54 Mua hóa đơn lẻ Tài chính Kế toán
25 2.000547.000.00.00.H54 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp
26 2.000843.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp
27 1.000933.000.00.00.H54 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa thông tin
28 1.001874.000.00.00.H54 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
29 1.003226.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
30 1.004648.000.00.00.H54 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Văn hóa thông tin