CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 184 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 1.001212.000.00.00.H54 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
167 1.001220.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
168 1.001228.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ
169 1.003732.000.00.00.H54 Hội tự giải thể Nội vụ
170 1.003757.000.00.00.H54 Đổi tên Hội Nội vụ
171 1.003783.000.00.00.H54 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Nội vụ
172 1.003841.000.00.00.H54 Công nhận Ban vận động thành lập Hội Nội vụ
173 2.000267.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
174 2.002100.000.00.00.H54 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Nội vụ
175 1.004895.000.00.00.H54 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Tài chính Kế toán
176 1.004972.000.00.00.H54 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Tài chính Kế toán
177 1.005121.000.00.00.H54 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Tài chính Kế toán
178 1.005377.000.00.00.H54 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính Kế toán
179 2.001958.000.00.00.H54 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tài chính Kế toán
180 2.001973.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Tài chính Kế toán