CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 174 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001406.000.00.00.H54 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp (cấp xã)
17 2.001449.000.00.00.H54 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tư pháp (cấp xã)
18 2.001457.000.00.00.H54 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tư pháp (cấp xã)
19 1.001180.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
20 2.000414.000.00.00.H54 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
21 1.005280.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hợp tác xã Tài chính Kế toán
22 1.005435.000.00.00.H54 Mua hóa đơn lẻ Tài chính Kế toán
23 1.000933.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa thông tin
24 1.004648.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa thông tin
25 2.001931.000.00.00.H54 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa thông tin
26 1.010736.000.00.00.H54 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Tài nguyên môi trường (cấp xã)
27 1.000954.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa thông tin (cấp xã)
28 2.000402.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
29 2.002123.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính Kế toán
30 2.000992.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp