CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.000669.000.00.00.H54 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lao động thương binh & xã hội
77 1.002291.000.00.00.H54 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện Văn phòng đăng ký
78 1.002335.000.00.00.H54 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện Văn phòng đăng ký
79 1.002969.000.00.00.H54 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn phòng đăng ký
80 VPDK_16 Thủ tục cung cấp tài liệu trích lục bản đồ địa chính Văn phòng đăng ký
81 2.002190.000.00.00.H54 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tư pháp
82 1.000755.000.00.00.H54 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký
83 1.002314.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện) Văn phòng đăng ký
84 2.000379.000.00.00.H54 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký
85 1.004959.000.00.00.H54 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động thương binh & xã hội
86 1.005219.000.00.00.H54 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động thương binh & xã hội
87 1.005462.000.00.00.H54 Phục hồi danh dự Tư pháp
88 GTVT_01_XA Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (UBND cấp xã) Giao thông vận tải (cấp xã)
89 GTVT_02_XA Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (UBND cấp xã) Giao thông vận tải (cấp xã)
90 GTVT_03_XA Đăng ký lại trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (UBND cấp xã) Giao thông vận tải (cấp xã)