CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.001647.000.00.00.H54 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp/Công chứng
47 1.009832.000.00.00.H54 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Bổ trợ tư pháp/Giám định tư pháp
48 2.000635.000.00.00.H54 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
49 1.001756.000.00.00.H54 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Bổ trợ tư pháp/Công chứng
50 1.008890.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Bổ trợ tư pháp/Trọng tài thương mại
51 2.000766.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Bổ trợ tư pháp/Công chứng
52 2.000758.000.00.00.H54 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Bổ trợ tư pháp/Công chứng
53 2.000743.000.00.00.H54 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Bổ trợ tư pháp/Công chứng
54 1.002626.000.00.00.H54 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Bổ trợ tư pháp/Quản lý, thanh lý tài sản
55 1.001842.000.00.00.H54 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Bổ trợ tư pháp/Quản lý, thanh lý tài sản
56 2.000488.000.00.00.H54 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Bổ trợ tư pháp/Lý lịch tư pháp
57 2.001417.000.00.00.H54 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Bổ trợ tư pháp/Lý lịch tư pháp
58 2.000505.000.00.00.H54 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Bổ trợ tư pháp/Lý lịch tư pháp