CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001247.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bổ trợ tư pháp/Đấu giá tài sản
17 2.001258.000.00.00.H54 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bổ trợ tư pháp/Đấu giá tài sản
18 2.001333.000.00.00.H54 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bổ trợ tư pháp/Đấu giá tài sản
19 2.001395.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bổ trợ tư pháp/Đấu giá tài sản
20 2.001807.000.00.00.H54 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bổ trợ tư pháp/Đấu giá tài sản
21 2.001815.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bổ trợ tư pháp/Đấu giá tài sản
22 2.002139.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bổ trợ tư pháp/Đấu giá tài sản
23 1.001216.000.00.00.H54 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Bổ trợ tư pháp/Giám định tư pháp
24 2.000568.000.00.00.H54 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Bổ trợ tư pháp/Giám định tư pháp
25 2.000823.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Bổ trợ tư pháp/Giám định tư pháp
26 2.000890.000.00.00.H54 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Bổ trợ tư pháp/Giám định tư pháp
27 1.009284.000.00.00.H54 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) Bổ trợ tư pháp/Hòa giải thương mại
28 2.001716.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Bổ trợ tư pháp/Hòa giải thương mại
29 1.001248.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Bổ trợ tư pháp/Trọng tài thương mại
30 1.008889.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Bổ trợ tư pháp/Trọng tài thương mại