CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.000592.000.00.00.H54 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
17 1008628.000.00.00.H54 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý Bổ trợ tư pháp/Luật sư