CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 63 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.005400.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
17 1.008682.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường
18 1.005408.000.00.00.H54 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Tài nguyên khoáng sản
19 1.005399.000.00.00.H54 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
20 2.001787.000.00.00.H54 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh) Tài nguyên khoáng sản
21 1.004179.000.00.00.H54 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm Tài nguyên nước
22 2.001738.000.00.00.H54 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
23 1.005189.000.00.00.H54 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
24 1.004217.000.00.00.H54 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất đai
25 2.001783.000.00.00.H54 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Tài nguyên khoáng sản
26 2.000472.000.00.00.H54 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển, Hải Đảo và Thủy Văn
27 1.005398.000.00.00.H54 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
28 1.004135.000.00.00.H54 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Tài nguyên khoáng sản
29 1.004167.000.00.00.H54 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm Tài nguyên nước
30 1.000969.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển, Hải Đảo và Thủy Văn