CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 65 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001688.000.00.00.H54 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
17 2.000287.000.00.00.H54 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng
18 1.001843.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Tín ngưỡng, Tôn giáo
19 1.001832.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
20 1.001894.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
21 1.003918.000.00.00.H54 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
22 1.001818.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
23 1.001886.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
24 1.003900.000.00.00.H54 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
25 2.001590.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
26 1.001807.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
27 1.003858.000.00.00.H54 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
28 1.003916.000.00.00.H54 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
29 1.001797.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
30 1.003822.000.00.00.H54 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ