CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.000196.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
32 2.000201.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lưu thông hàng hóa trong nước
33 2.000204.000.00.00.H54 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
34 2.000207.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lưu thông hàng hóa trong nước
35 2.000211.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
36 2.000279.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Lưu thông hàng hóa trong nước
37 2.000354.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Lưu thông hàng hóa trong nước
38 2.000371.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
39 2.000376.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
40 2.000387.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
41 2.000390.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Lưu thông hàng hóa trong nước
42 2.000622.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
43 2.000626.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
44 2.000636.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
45 2.000648.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước