CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.000425.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
17 1.000444.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
18 1.000481.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Lưu thông hàng hóa trong nước
19 2.000073.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lưu thông hàng hóa trong nước
20 2.000078.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lưu thông hàng hóa trong nước
21 2.000136.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lưu thông hàng hóa trong nước
22 2.000142.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Lưu thông hàng hóa trong nước
23 2.000156.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Lưu thông hàng hóa trong nước
24 2.000163.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
25 2.000166.000.00.00.H54 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Lưu thông hàng hóa trong nước
26 2.000167.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
27 2.000175.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Lưu thông hàng hóa trong nước
28 2.000180.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
29 2.000187.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Lưu thông hàng hóa trong nước
30 2.000190.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước