CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1770 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.001161.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
47 2.001172.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
48 2.001175.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
49 2.001547.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
50 1.000425.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
51 1.000444.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
52 2.000073.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lưu thông hàng hóa trong nước
53 2.000163.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
54 2.000175.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Lưu thông hàng hóa trong nước
55 2.000180.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
56 2.000187.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Lưu thông hàng hóa trong nước
57 2.000196.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước
58 2.000201.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lưu thông hàng hóa trong nước
59 2.000207.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lưu thông hàng hóa trong nước
60 2.000211.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa trong nước