CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1742 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1741 THANHTRA_01 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra (cấp xã)
1742 THANHTRA_02 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Thanh tra (cấp xã)