CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
4 Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất). Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
5 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba). Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
6 Thủ tục xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
7 Thủ tục cấp lại giấy tiếp nhận công bố hợp quy Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
8 Thủ tục cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
10 Đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng