CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
2 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
3 Hợp nhất Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
4 Sáp nhập Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
5 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
6 Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam Hành chính - Tư pháp
7 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bổ trợ tư pháp
8 Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Hành chính - Tư pháp
9 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bổ trợ tư pháp
10 Thành lập Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
11 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Bổ trợ tư pháp
12 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Bổ trợ tư pháp
13 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng. Bổ trợ tư pháp
14 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự). Bổ trợ tư pháp
15 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng