CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Khai thác và sử dụng thông tin
2 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Khai thác và sử dụng thông tin
3 CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI Môi trường
4 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
5 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Tài nguyên nước