CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS). Tài chính ngân sách