CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên Thi đua khen thưởng
2 Thủ tục 02: Thành lập Hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
3 Thủ tục 03: Cấp bản sao, chứng thực lưu trữ Quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ mới
4 Phê duyệt điều lệ Hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
5 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
6 Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng
7 Xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất Thi đua khen thưởng
8 Thủ tục 7: Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
9 Thủ tục 9: Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
10 Thủ tục 10: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
11 Đổi tên Quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ