CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QUY TRÌNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
2 Đổi tên Hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
3 Thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
4 Cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
5 Tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thi đua khen thưởng
6 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thi đua khen thưởng
7 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
8 Hội tự giải thể Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
9 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
10 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
11 Thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
12 Quỹ bị giải thể Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
13 Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ