CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp phép lao động cho lao động nước ngoài Việc làm và an toàn lao động