CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký nội quy lao động Tiền lương và bảo hiểm xã hội
2 Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Người có công
3 Đăng ký hợp đồng cá nhân Việc làm và an toàn lao động
4 Di chuyển hồ sơ người có công Người có công