CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 61 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
2 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
3 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
4 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
5 Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
6 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
7 Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
8 Chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
9 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
10 Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
11 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Sở hữu trí tuệ
12 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Sở hữu trí tuệ
13 Cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
14 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Sở hữu trí tuệ
15 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tê). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân