CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Chuyển trường đối với học sinh THPT từ các tỉnh, thành phố khác Giáo dục & Đào tạo
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Giáo dục & Đào tạo