CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp Dịch vụ cung cấp điện mới