CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHXH_01 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
2 1.006938.000.00.00.H54 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Kinh tế Hạ tầng
3 2.002096.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Kinh tế Hạ tầng
4 2.002161.000.00.00.H54 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Nông nghiệp (cấp xã)
5 1.003554.000.00.00.H54 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Tài nguyên môi trường (cấp xã)
6 THUYNOIDIA_01 Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu Giao thông vận tải (cấp xã)
7 1.000132.000.00.00.H54 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
8 1.004941.000.00.00.H54 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
9 2.000602.000.00.00.H54 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
10 2.001942.000.00.00.H54 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
11 2.001944.000.00.00.H54 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
12 2.001947.000.00.00.H54 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
13 NCC_Thủ tục 1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội (cấp xã)
14 1.005280.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hợp tác xã Tài chính Kế toán
15 1.003572.000.00.00.H54 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Tài nguyên & môi trường